top of page

KONKURS

ZGŁOSZENIE PROJEKTU

DO KONKURSU

EUROPEJSKIEGO LIDERA PPP

Przesłanie formularza uruchamia proces weryfikacji zgłoszenia. Ten etap nie wiąże się jeszcze z obowiązkiem zapłaty. Wybrane projekty będą mogły dołączyć do konkursu i zawalczyć o tytuł Europejskiego Lidera PPP. Udział w Konkursie wiąże się z opłatą zgodnie z Regulaminem (pełna treść Regulaminu znajduje się w dolnej części strony). Zgłoszone projekty będzie oceniać Kapituła Konkursu składająca się z Partnerów Forum Liderów PPP i Rady Programowej.
Celem Konkursu Europejski Lider PPP, zwanego dalej Konkursem, jest promocja potencjału wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji publicznych oraz popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem wartości dla lokalnej społeczności, liczby beneficjentów wśród użytkowników obiektu na przestrzeni trwania projektu i potencjału zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w tym replikowalności w skali branży, kraju lub skali globalnej.

Zgłaszam Projekt PPP:
Kategria Pojektu według Sektora
Podmiot zgłaszający

Operacja zakończona sukcesem! Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Screenshot 2022-11-22 at 13.10.29.png

POBIERZ OFERTĘ W PDF

Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety marketingowo - PR'owe

Screenshot 2022-11-22 at 13.10.29.png

R E G U L A M I N   K O N K U R S U  2023

Europejski Lider PPP

Screenshot 2022-11-27 at 15.08.43.png

ARCHIWUM

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PPP 2020 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY ELEMENTY REWITALIZACJI

 
Pierwsze miejsce w Konkursie zajął projekt ppp Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 
 
Dziesięciolecia zaniedbań oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do postępującej degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie, w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz pogarszania stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się współczesne, niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozlewanie zabudowy miejskiej (ang. urban sprawl), wyludnianie się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawia o rewitalizacji. (RAPORT MIiR 2018)
 
Nowa perspektywa finansowa środków europejskich, będzie generowała potrzebę na alternatywne metody finansowania inwestycji publicznych, również rewitalizacji. Jak wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju z 2019 roku, projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane w przypadku braku finansowania zewnętrznego (tj. głównie środków unijnych z RPO). Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, wymagających z natury większych nakładów finansowych. Jedyną opcją ich realizacji dla jednostek samorządowych stanie się partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z partnerem prywatnych, np. projekty deweloperskie.
Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery projekty uwzględniające rewitalizację w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.
 
Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS zgodny z cennikiem Operatora.
Screenshot%202020-03-27%20at%2011.03_edi

1. Rewitalizacja dworca PKP, Sopot

Wartość inwestycji: 113 760 000,00 zł

Inwestor prywatny: Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Projekt: Pracownia architektoniczna Proconcept

Aby zagłosować na PKP Sopot wyślij sms o treści 11.1 na numer 4628

2. Rewitalizacja kompleksu akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wartość inwestycji: 89 229 900,00 zł

Inwestor prywatny: PPP Venture Sp. z o.o.

Strona publiczna: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Aby zagłosować na Akademiki UJ wyślij sms o treści 11.2 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.04.26.png
Screenshot 2020-03-27 at 11.10.26.png

3. Rewitalizacja terenów przy Hali Stulecia, budowa parkingu, Wrocław

Wartość inwestycji: 43 300 000,00 zł

Inwestor prywatny: Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Projekt: VROA i CH+

Strona publiczna: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Aby zagłosować na parkingi przy Hali Stulecia wyślij sms o treści 11.3 na numer 4628

4. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Wartość inwestycji: 490 770 000,00 zł

Inwestor prywatny: Konsorcjum Granaria (Multibud W. Ciurzyński S.A. oraz Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.)

Strona publiczna: Urząd Miejski w Gdańsku

Projekt: Studio Architektoniczne Kwadrat oraz Mąka Sojka Architekci

Aby zagłosować na rewitalizację fragmentu Wyspy Spichrzów wyślij sms o treści 11.4 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.05.21.png
bottom of page