KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PPP UWZGLĘDNIAJĄCY ELEMENTY REWITALIZACJI

 
Pierwsze miejsce w Konkursie zajął projekt ppp Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 
 
Dziesięciolecia zaniedbań oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do postępującej degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie, w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz pogarszania stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się współczesne, niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozlewanie zabudowy miejskiej (ang. urban sprawl), wyludnianie się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawia o rewitalizacji. (RAPORT MIiR 2018)
 
Nowa perspektywa finansowa środków europejskich, będzie generowała potrzebę na alternatywne metody finansowania inwestycji publicznych, również rewitalizacji. Jak wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju z 2019 roku, projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane w przypadku braku finansowania zewnętrznego (tj. głównie środków unijnych z RPO). Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, wymagających z natury większych nakładów finansowych. Jedyną opcją ich realizacji dla jednostek samorządowych stanie się partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z partnerem prywatnych, np. projekty deweloperskie.
Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery projekty uwzględniające rewitalizację w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.
 
Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS zgodny z cennikiem Operatora.
Screenshot%202020-03-27%20at%2011.03_edi

2. Rewitalizacja kompleksu akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wartość inwestycji: 89 229 900,00 zł

Inwestor prywatny: PPP Venture Sp. z o.o.

Strona publiczna: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Aby zagłosować na Akademiki UJ wyślij sms o treści 11.2 na numer 4628

1. Rewitalizacja dworca PKP, Sopot

Wartość inwestycji: 113 760 000,00 zł

Inwestor prywatny: Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Projekt: Pracownia architektoniczna Proconcept

Aby zagłosować na PKP Sopot wyślij sms o treści 11.1 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.04.26.png
Screenshot 2020-03-27 at 11.10.26.png

3. Rewitalizacja terenów przy Hali Stulecia, budowa parkingu, Wrocław

Wartość inwestycji: 43 300 000,00 zł

Inwestor prywatny: Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Projekt: VROA i CH+

Strona publiczna: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Aby zagłosować na parkingi przy Hali Stulecia wyślij sms o treści 11.3 na numer 4628

4. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Wartość inwestycji: 490 770 000,00 zł

Inwestor prywatny: Konsorcjum Granaria (Multibud W. Ciurzyński S.A. oraz Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.)

Strona publiczna: Urząd Miejski w Gdańsku

Projekt: Studio Architektoniczne Kwadrat oraz Mąka Sojka Architekci

Aby zagłosować na rewitalizację fragmentu Wyspy Spichrzów wyślij sms o treści 11.4 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.05.21.png

REGULAMIN KONKURSU

 

1. [ZASADY OGÓLNE ] 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1.1  Regulamin: niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Głosowania”) zawiera zasady głosowania w Konkursie. Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie sekcja 5 ust. 13 oraz sekcja 7 ust. 20 Regulaminu Konkursu. Wszystkie pojęcia używane w niniejszym Regulaminie, a w nim niezdefiniowane zostały zdefiniowane w Regulaminie Konkursu 

1.2  Organizator Konkursu: organizatorem konkursu jest MGI Michał Grabiński (Agencja City) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 8, 00-199 Warszawa, NIP 526 260 5474.

1.3  Organizator Głosowania: MGI Michał Grabiński (Agencja City) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 8, 00-199 Warszawa, NIP 526 260 5474 (zwana dalej „Organizatorem Głosowania”). 

1.4  Głosowanie: celem Głosowania jest wybór przez Uczestników Głosowania łącznie 1 zrealizowanego projektu PPP, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu  (dalej: „Regulamin Konkursu. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem Głosowania”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5  Strona Internetowa: Głosowanie prowadzone jest na terenie całej Polski za pomocą bramki SMS API, poprzez wysłanie wiadomości SMS, KOSZT WIADOMOŚCI SMS WYSŁANEJ NA WSKAZANY W KONKURSIE NUMER JEST ZGODNY Z CENNIKIEM OPERATORA I WYNOSI OKOŁO 0,16 GR (szesnaście groszy); zasady zamieszczono na stronie internetowej www.forumliderowppp.pl

1.6  Projekty: Wykaz projektów ppp, na które będzie można głosować w ramach niniejszego Regulaminu Głosowania, zostanie umieszczony na stronie internetowej www.forumliderowppp.pl

1.7  Uczestnik Głosowania: osoba spełniająca określone Regulaminem warunki, w tym w szczególności o których mowa w pkt. 5 poniżej; 

1.8 Okres Głosowania: okres od dnia 30.03.2020 roku do dnia 15.06.2020 roku, z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej, w którym odbędzie się Głosowanie. 

1.9 Konkurs: konkurs, którego zasady zostały określone w Regulaminie Konkursu 

2. [CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA] 

2.1  Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Mobilnej SMS API

2.2  Głosowanie rozpoczyna się z dniem 30 marca 2020 roku o godz. 09:00 i kończy się z dniem 15 czerwca 2020 roku o godzinie 23.59.59. 

  1. [NADZÓR NAD GŁOSOWANIEM] 

3.1. Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, wktórej skład wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający oraz Organizatora Głosowania. 

  1. [ZASADY GŁOSOWANIA] 

4.1.  Uczestnik Głosowania może oddawać dowolną liczbę głosw na projekt, który według niego jest najbardziej wartościowy i najlepiej zrealizowany

4.2.  Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą sms. Polegać ono będzie na wysłaniu sms zawierającego jeden z numerów (11.1, 11.2, 11.3 lub 11.4) na numer 4628. Głosy nie będą weryfikowane. Uczestnik może głosować na wiele projektów dowolnie.

4.3.  Po zakończeniu Głosowania, wyłoniony zostanie 1 projekt, który uzyskał najwięcej głosów. 

4.4.  W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden projekt, o wyborze projektu decyduje kolejność ukończenia procesu rejestracji danej lokalizacji w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez daną lokalizację warunków określonych w Regulaminie Konkursu, na jej miejsce wejdzie lokalizacja z kolejną największą ilością głosów. 

4.5.Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka może trwać do 48 godzin po oddaniu głosu. 

5. [UCZESTNICY GŁOSOWANIA] 

5.1.  Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co najmniej 16 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego (wzależności od sytuacji prawnej, rodzica lub opiekuna prawnego), mająca miejsce zamieszkania w Polsce. 

5.2.  Warunkiem udziału w Głosowaniu osoby niepełnoletniej w wieku co najmniej 16 lat jest przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia pisemnego oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udział w Głosowaniu na adres biuro@forumliderowppp.pl– najpóźniej w chwili zgłaszania udziału w Głosowaniu, oryginał zgody powinien być następnie przysłany na koszt Uczestnika pocztą lub kurierem na adres Organizatora Głosowania. 

5.3.  W przypadku powzięcia przez Organizatora Głosowania informacji, że zgoda, o której mowa w ust. 5.2 powyżej został udzielona z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu bądź znaruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego Organizator Głosowania uprawniony będzie do anulowania Głosów oddanych z takiego konta, nawet po upływie czasu wskazanego w ust. 4.12 powyżej. 

5.4.Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Głosowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator Głosowania będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Głosowaniu. 

6. [OGŁOSZENIE WYNIKÓW] 

6.1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na Stronie Internetowej 16 czerwca 2020 roku do godziny 20.00, 

6.2. Po ogłoszeniu wyników Głosowania, Organizator Głosowania na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu, poinformuje o powyższym partnerów, którzy zrealizowali projekt.

6.3. Aktualna liczba głosów oddanych na dany projekt dostępna jest przez cały czas trwania głosowania na zapytanie pod adresem: biuro@forumliderowppp.pl

7. [DANE OSOBOWE] 

7.1.Administratorem danych osobowych Uczestników Głosowania przetwarzanych w związku z Głosowaniem jest MGI Michał Grabiński. Dane kontaktowe: nr telefonu: +48 8988770651, mail: biuro@forumliderowppp.pl dostępne na stronie internetowej: www.forumliderowppp.pl

7.2.  Dane osobowe nie będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Głosowania wyrażaną przed przystąpieniem do Głosowania. 

8. [REKLAMACJE] 

8.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane wterminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Głosowania oraz 14 dni po jego zakończeniu tj. 4 lipca 2020 roku. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem.

8.2.  Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Akcji w treści reklamacji. 

8.3.  Uczestnik Głosowania może informować Organizatora Głosowania o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na następujący adres e-mail: biuro@forumliderowppp.pl . Informacja o nieprawidłowościach nie będzie traktowana jako reklamacja. 

9. [DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU I OGÓLNYCH ZASAD AKCJI] 

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Głosowania, oraz na Stronie Internetowej.

10. [Postanowienia końcowe] 

10.1.  Uczestnik Głosowania zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania w sposób sprzeczny zprawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jej zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. 

10.2.  W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, których charakter będzie miał sposób wielokrotny lub ciągły lub które wykonane będą przy użyciu wzbudzających uzasadnione wątpliwości Organizatora: domen internetowych, adresów IP, kont bądź konkretnych urządzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości wykorzystania do Głosowania tego: urządzenia, domeny, adresu IP lub konta. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy użyciu wzbudzających wątpliwość Organizatora urządzeń, domen, adresów IP lub kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych z zapisami niniejszego Regulaminu, zasadami fair play. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.