top of page

KONKURS 2025

ZGŁOSZENIE PROJEKTU

DO KONKURSU

EUROPEJSKIEGO LIDERA PPP 2025 (nagrody rozdawane są co dwa lata)

Przesłanie formularza uruchamia proces weryfikacji zgłoszenia. Ten etap nie wiąże się jeszcze z obowiązkiem zapłaty. Wybrane projekty będą mogły dołączyć do konkursu i zawalczyć o tytuł Europejskiego Lidera PPP. Udział w Konkursie wiąże się z opłatą zgodnie z Regulaminem (pełna treść Regulaminu znajduje się w dolnej części strony). Zgłoszone projekty będzie oceniać Kapituła Konkursu składająca się z Partnerów Forum Liderów PPP i Rady Programowej.
Celem Konkursu Europejski Lider PPP, zwanego dalej Konkursem, jest promocja potencjału wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji publicznych oraz popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem wartości dla lokalnej społeczności, liczby beneficjentów wśród użytkowników obiektu na przestrzeni trwania projektu i potencjału zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w tym replikowalności w skali branży, kraju lub skali globalnej.

Screenshot 2023-04-04 at 09.57.26.png

POBIERZ PROSPEKT W PDF

Promocja podmiotów specjalizujących się w Partnerstwie Publiczno- Prywatnym

Screenshot 2023-04-04 at 09.57.26.png
Zgłaszam Projekt PPP do edycji 2025:
Kategria Pojektu według Sektora
Podmiot zgłaszający

Operacja zakończona sukcesem! Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

R E G U L A M I N   K O N K U R S U  2025

Europejski Lider PPP

Screenshot 2022-11-27 at 15.08.43.png
IMG_5506.JPG
DSC06480.jpg
DSC06588.jpg
DSC06620.jpg

Regulamin 2025

ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO KONKURSU

Przesłanie formularza wstępnego umieszczonego wyżej uruchamia proces weryfikacji zgłoszenia. Ten etap nie wiąże się jeszcze z obowiązkiem zapłaty. Wybrane projekty będą mogły dołączyć do konkursu i zawalczyć o tytuł Europejskiego Lidera PPP. Udział w Konkursie wiąże się z opłatą zgodnie z Regulaminem (pełna treść Regulaminu znajduje się w dolnej części strony). Zgłoszone projekty będzie oceniać Kapituła Konkursu.

 

REGULAMIN 

Konkursu Europejski Lider PPP

 

Rozdział I. Cel Konkursu

 

Celem Konkursu Europejski Lider PPP, zwanego dalej Konkursem, jest promocja potencjału wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji publicznych oraz popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozdział II. Organizator

 

1.   Organizatorem Konkursu  jest Organizator Forum Liderów PPP, Agencja City Sp. z o.o.,  zwana dalej „Organizatorem”.

2.   Konkurs jest realizowany przez Agencję City, zwaną dalej Realizatorem.

 

Rozdział III. Uczestnicy Konkursu

 

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów Unii Europejskiej. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których projektami i rozwiązaniami może być zainteresowana polska gospodarka. Uczestnikami konkursu mogą być również instytucje naukowe i podmioty publiczne.

 

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie

 

1.   Laureaci Konkursu Europejski Lider PPP otrzymują:

a)  nagrodę w postaci statuetki;

b) dyplom Europejskiego Lidera PPP;

c) prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i tytułem „Europejski Lider PPP” – znak (logo) w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach, materiałach marketingowych,  reklamowych itp.)

2.   Logo zostanie przekazane na mocy umowy, na określony czas do kolejnej edycji Konkursu.

3.   Każdy Podmiot, który zgłosi swój projekt , przejdzie wstępną weryfikację za pomocą formularza online i spełni warunki formalne udziału w konkursie, uzyskuje również zaproszenie do udziału w uroczystej gali rozdania nagród dla Reprezentanta, tj. dla jednej osoby.

Rozdział V. Kryteria Konkursu

 

1. Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem wartości dla lokalnej społeczności, liczby beneficjentów wśród użytkowników obiektu na przestrzeni trwania projektu i potencjału zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w skali branży, kraju lub skali globalnej.

2. W zależności od liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach, lub bez względu na kategorię.

 

Rozdział VI. Kategorie Konkursu

 

Wnioski składane w  Konkursie mogą być rozpatrywane w następujących kategoriach:

 

 • w podziale na sektory

 • w podziale na wielkość projektu

 • w podziale na rodzaj projektu (liniowy, kubaturowy)

 • w podziale na rodzaj podmiotu zgłaszającego projekt (sektor publiczny, prywatny, doradca lub instytucja finansująca )

Rozdział VII. Warunki udziału w Konkursie

 

1.   Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z Ustawą o PPP oraz umowy koncesji,

2.   Warunkiem rozpatrzenia projektu jest terminowe zgłoszenie, na obowiązującym formularzu – najpierw w wersji online, następnie na przesłanym po wstępnej weryfikacji pliku (wraz z załącznikami) oraz terminowe wniesienie opłaty określonej w rozdz. IX.

3.   Do Konkursu może być zgłoszona dowolna liczba projektów od jednego podmiotu.

 

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 

 1. Wnioski konkursowe powinny być sporządzone wyłącznie na formularzu zgłoszenia – w pierwszym etapie na formularzu online, a w kolejnym na wniosku konkursowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, składającym się z dwóch części:

Część A – podstawowe informacje o projekcie,

Część B – informacja o Uczestniku Konkursu.

 1. Wniosek Konkursowy otrzymują tylko podmioty, które pozytywnie przejdą pierwszą weryfikację elektroniczną  (po wypełnieniu formularza na stronie www), o czym zostaną poinformowane drogą mailową. 

 2. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć prezentację zgłaszanego projektu wraz z dodatkowymi materiałami, które mogą pomóc w ocenie. Prezentacja może być w formie opisu, filmu, folderu, zdjęć i innych, format pliku pdf, ppt lub doc.

 

Rozdział IX. Koszt uczestnictwa

 

 1. Koszt uczestnictwa dla środowisk naukowych, jednostek finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa wynosi 800 zł netto + 23% VAT, dla firm i korporacji 3000 zł netto + 23% VAT za każdy zgłoszony projekt.

 2. Istnieje możliwość udzielenia dofinansowania dla podmiotów MSP na podstawie Wniosku o dofinansowanie udziału w konkursie (do pobrania na biuro@forumliderowppp.pl

 3. Dla projektów zgłoszonych do dnia 11 kwietnia 2023 r. (data wypełnienia elektronicznego formularza) obowiązuje cena Early Bird, tj. pomniejszona o 35%.

 4. Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 10 maja 2025 r., a co za tym idzie wypełnienia formularza w formie online odpowiednio wcześniej.

 5. Wpłaty należy dokonać na konto: 47 1050 1012 1000 0090 8107 2440 z podaniem tytułu wpłaty:  “Udział w Konkursie Europejski Lider PPP, liczba projektów….." W przypadku kilku projektów należy podać w miejscu wykropkowanym liczbę zgłoszeń.

 

Rozdział X. Termin i miejsce składania projektów konkursowych

 1. Ostateczny termin przyjmowania wypełnionych wniosków  konkursowych wraz z dodatkowymi materiałami,  upływa z dniem 31 maja 2025 r. o godz. 23:59.

 2. Wnioski, od których nie została uiszczona opłata, pomimo przejścia przez pierwszy etap konkursu, nie będą rozpatrywane.

 3. Uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się w terminie ustalonym bliżej wydarzenia w 2025 r. 

 4. Szczegółowe informacje dostępne będą u organizatorów oraz na stronie internetowej https://www.forumliderowppp.pl/

 5. Zgłoszenie projektu odbywa się za pomocą formularza online na stronie: https://www.forumliderowppp.pl/regulamin-konkursu Po przejściu przez pierwszy etap weryfikacji, wysłany zostanie dodatkowy uzupełniający formularz. Wypełnione wnioski konkursowe wraz z prezentacją projektu należy złożyć mailowo na adres: biuro@forumliderowppp.pl

 6. Formularz zgłoszenia projektu jak i załączniki muszą być sporządzone w języku  polskim.

 7. Za datę złożenia projektu do Konkursu uważa się zarejestrowaną datę wpływu kompletnej dokumentacji projektu.

 8. Projekty konkursowe złożone po terminie lub nieopłacone w terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział XI. Kapituła Konkursu

 

 1. W skład Kapituły wchodzą Główni Partnerzy Konkursu i Forum Liderów PPP

 2. Kapituła decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień w Konkursie po zasięgnięciu opinii ekspertów.

 3. Kapituła składa się z Przewodniczącego, Członków i Sekretarza.

 4. Kapitułą kieruje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

 5. Przewodniczący powołuje Sekretarza Kapituły. 

 6. Posiedzenia Kapituły są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły.

 7. O wyborze laureatów Konkursu Kapituła decyduje na posiedzeniach lub w formie głosowania przy użyciu elektronicznych środków przekazu:

- postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, 

- w przypadku jednakowej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 1. Kapituła określa liczbę wyróżnień w danej edycji Konkursu.

 2. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień.

 3. Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz są zobowiązani do dochowania tajemnicy  w sprawach dotyczących prac Kapituły.

Rozdział XII. Eksperci

 

 1. Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powołuje:

- specjalistów do oceny wstępnej, polegającej na sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym,

- ekspertów do oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do konkursu, sprawdzonych pod względem formalnym.

 1. Dane specjalistów, ekspertów i rzeczoznawców są poufne, a oni sami są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.

 2. Eksperci mogą brać udział w posiedzeniach Kapituły, na zaproszenie Przewodniczącego oraz przysługuje im prawo do głosowania.

Rozdział XIII. Ocena projektów konkursowych

 

 1. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu obejmuje ocenę wstępną, ocenę formalną, ocenę zasadniczą wykonaną przez ekspertów oraz ocenę finalną Kapituły.

 2. Ocenie wstępnej są poddawane wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu za pomocą formularza online.

 3. Do zasadniczej oceny są dopuszczone wnioski, które spełniają wymogi formalne Konkursu.

 4. Każdy projekt w ocenie merytorycznej jest analizowany przez zespół ekspercki.

 5. Finalistów Konkursu wyłania Kapituła.  

Rozdział XIV. Ogłoszenie wyników Konkursu

 

1.   Wyniki Konkursu są ogłaszane podczas Gali rozdania nagród Europejskich Liderów PPP 

2.   O dokładnym terminie i ewentualnych szczegółach Gali, Uczestnicy Konkursu są powiadamiani  w formie mailowej lub dostępne będą na stronie internetowej https://www.forumliderowppp.pl/

3.   Lista laureatów jest podawana do wiadomości publicznej po ogłoszeniu wyników, na stronie internetowej: https://www.forumliderowppp.pl/

Rozdział XV. Postanowienia końcowe

 

1.   Opłaty za zgłoszone projekty do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

2.   Informacje zawarte w dokumentacji projektów nagrodzonych i wyróżnionych mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Konkursu.

3.   Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu, do celów korespondencyjnych i promocyjnych.

4.   Organizator, bez zgody Uczestnika Konkursu, nie będzie wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji o projektach, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione.

5.   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

ARCHIWUM

 
Pierwsze miejsce w Konkursie zajął projekt ppp Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 
 
Dziesięciolecia zaniedbań oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do postępującej degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie, w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz pogarszania stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się współczesne, niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozlewanie zabudowy miejskiej (ang. urban sprawl), wyludnianie się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawia o rewitalizacji. (RAPORT MIiR 2018)
 
Nowa perspektywa finansowa środków europejskich, będzie generowała potrzebę na alternatywne metody finansowania inwestycji publicznych, również rewitalizacji. Jak wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju z 2019 roku, projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane w przypadku braku finansowania zewnętrznego (tj. głównie środków unijnych z RPO). Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, wymagających z natury większych nakładów finansowych. Jedyną opcją ich realizacji dla jednostek samorządowych stanie się partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z partnerem prywatnych, np. projekty deweloperskie.
Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery projekty uwzględniające rewitalizację w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.
 
Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS zgodny z cennikiem Operatora.

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PPP 2020 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY ELEMENTY REWITALIZACJI

Screenshot%202020-03-27%20at%2011.03_edi

1. Rewitalizacja dworca PKP, Sopot

Wartość inwestycji: 113 760 000,00 zł

Inwestor prywatny: Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Projekt: Pracownia architektoniczna Proconcept

Aby zagłosować na PKP Sopot wyślij sms o treści 11.1 na numer 4628

2. Rewitalizacja kompleksu akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wartość inwestycji: 89 229 900,00 zł

Inwestor prywatny: PPP Venture Sp. z o.o.

Strona publiczna: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Aby zagłosować na Akademiki UJ wyślij sms o treści 11.2 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.04.26.png
Screenshot 2020-03-27 at 11.10.26.png

3. Rewitalizacja terenów przy Hali Stulecia, budowa parkingu, Wrocław

Wartość inwestycji: 43 300 000,00 zł

Inwestor prywatny: Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Projekt: VROA i CH+

Strona publiczna: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Aby zagłosować na parkingi przy Hali Stulecia wyślij sms o treści 11.3 na numer 4628

4. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Wartość inwestycji: 490 770 000,00 zł

Inwestor prywatny: Konsorcjum Granaria (Multibud W. Ciurzyński S.A. oraz Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.)

Strona publiczna: Urząd Miejski w Gdańsku

Projekt: Studio Architektoniczne Kwadrat oraz Mąka Sojka Architekci

Aby zagłosować na rewitalizację fragmentu Wyspy Spichrzów wyślij sms o treści 11.4 na numer 4628

Screenshot 2020-03-27 at 11.05.21.png
bottom of page