ZMIANA TERMINU

czytaj>

GŁOSOWANIE: CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKTACH

 
 
 
Dziesięciolecia zaniedbań oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do postępującej degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie, w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz pogarszania stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się współczesne, niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozlewanie zabudowy miejskiej (ang. urban sprawl), wyludnianie się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawia o rewitalizacji. (RAPORT MIiR 2018)
 
Nowa perspektywa finansowa środków europejskich, będzie generowała potrzebę na alternatywne metody finansowania inwestycji publicznych, również rewitalizacji. Jak wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju z 2019 roku, projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane w przypadku braku finansowania zewnętrznego (tj. głównie środków unijnych z RPO). Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, wymagających z natury większych nakładów finansowych. Jedyną opcją ich realizacji dla jednostek samorządowych stanie się partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z partnerem prywatnych, np. projekty deweloperskie.
Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery projekty uwzględniające rewitalizację w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.
 
Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS zgodny z cennikiem Operatora.

regulamin >

PATRON HONOROWY

KONKURSU

PATRONI MEDIALNI

architektura.info_Logo.jpg
Forum Liderów PPP
Sep 23, 8:00 AM
Konferencja Online PAP
Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja komercyjna poświęcona współpracy między profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego podejmującymi inwestycje w formule PPP i w innych formach partnerskich. Elektroniczny formularz uproszczony dla firm prywatnych.

WSTĘPNY ZARYS AGENDY

FORUM LIDERÓW PPP - REWITALIZACJA I PROJEKTY DEWELOPERSKIE

Termin wydarzenia:  tbc 

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa Śródmieście

Przewodniczący Rady Programowej: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 

Moderator wydarzenia: tbc

Ilość uczestników: 100 osób

 

8:30 - 9:00 Rejestracja (poranna kawa)

 

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie i wprowadzenie Instytut Rozwoju Miast i Regionów

9:10 – 9:30 Ministerstwo Rozwoju

9:30 – 9:45 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Generalny Konserwator Zabytków

 

Moduł 1: ANALIZA SUKCESÓW I PORAŻEK W ZAKOŃCZONYCH PROJEKTACH DEWELOPERSKICH I REWITALIZACYJNYCH

9:45 - 10:00 Najwyższa Izba Kontroli

10:00 - 10:20 Prelekcja 1 (20min) Urząd Miasta Wrocławia

10:20 - 10:40 Prelekcja 2 (20min) Urząd Miasta Gdańska

11:00 - 11:20 Prelekcja 3 (20min) partner prywatny

Przerwa 20 min

11:20 - 12:20 Debata z udziałem prelegentów

Moderator:

Moduł 2: EFEKTYWNA REALIZACJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W FORMULE PPP W OBECNEJ SYTUACJI, OCENA EFEKTYWNOŚCI, VALUE FOR MONEY

12:20 - 12:40 Prelekcja 4 (20min) Urząd Miasta Warszawy (Projekt 1)

12:40 - 13:00 Prelekcja 5 (20min) instytucja finansująca

13:00 - 13:20 Prelekcja 6 (20min) partner prywatny

 

12:40 - 13:40 Debata z udziałem prelegentów

Moderator: Alina Sarnacka 

Przerwa 20 min

 

Moduł 3: PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PPP W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH, MIESZKANIOWYCH I DEWELOPERSKICH

14:00 - 14:20 Prelekcja 7 (20min) Urząd Miasta Warszawy (Projekt 2)

14:20 - 14:40 Prelekcja 8 (20min) znaczenie analizy technicznej

14:40 - 15:00 Prelekcja 9 (20min) Agata Kozłowska, Inves

15:00 Zakończenie

 
 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 Alina Sarnacka

 Rafał Cieślak

 Tomasz Korczyński

 Bartosz Mysiorski

 Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych

 Urząd Miasta Szczecina

STOLIKI EKSPERCKIE
Podczas konferencji dostępne będą stoliki eksperckie przy których można będzie uzyskać indywidualną poradę w zakresie realizacji projektów w formule ppp
NETWORKING
Przerwy networkingowe przy śniadaniu i lunchu pozwalające na nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych
 

Trzecia konferencja ppp odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.

 

W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

/ O KONFERENCJI

Spotkanie sektora publicznego z biznesem. Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, organizowanych od roku 2016 w siedzibie UOKiK pod Patronatem Honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych. 

Wydarzenie kierowane jest do:

 • decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych

 • jednostek samorządu terytorialnego 

 • związków samorządów terytorialnych

 • spółek skarbu państwa

 • organów administracji rządowej

 • jednostek badawczo-rozwojowych

 • zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

 • państwowych szkół wyższych

 • państwowych lub samorządowych instytucji kultury

 • firm prywatnych 

 • kancelarii

 • firm doradczych

 • przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych

 • banków

 • spółek handlowych

 • środowiska naukowego

 • ekspertów w zakresie PPP

 

Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja cykliczna w obszarze partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce. Celem konferencji jest  popularyzacja modelu realizacji inwestycji publicznych za pomocą formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, oraz interpretacja aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i identyfikacja najlepszych praktyk wynikających ze skutecznie zrealizowanych przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego.

Zobacz poprzednie edycje.

 

Udział jest bezpłatny dla: pracowników administracji rządowej, jednostek samorządowych, spółek Skarbu Państwa, pracowników naukowych oraz osób, które otrzymały bezpłatne zaproszenie imienne. Warunkiem udziału jest przesłanie skanu Formularza Zgłoszeniowego: 

SEKTOR PRYWATNY

Udział jest płatny dla: pozostałych osób, w tym przedstawicieli sektora prywatnego – opłata za osobę wynosi 690 zł + 23% VAT 

Formularz Zgłoszeniowy stanowi podstawę do zapłaty. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za płatny udział na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy na podstawie faktury proforma. Płatności należy dokonać przelewem w terminie 7 dni od daty zgłoszenia lub otrzymania faktury pro forma. Formularz nie wymaga odręcznego podpisu i może być zgłoszony drogą elektroniczną. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT. 

REJESTRACJA
SEKTOR PRYWATNY

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon

/ ​INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ADRES:
CENTRUM KONFERENCYJNE UOKIK
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
WARSZAWA
NAJBLIŻSZY HOTEL
HOTEL GROMADA
HOTEL WARSZAWA (www.warszawa.hotel.com.pl)
INTERCONTINENTAL
STAWKA PREFERENCYJNA DLA UCZESTNIKÓW NA ZAPYTANIE
TRANSPORT:
ECO-TAXI TEL. 123456789
METRO ŚWIĘTOKRZYSKA
TRAMWAJE: 15,18,35
AUTOBUS: 128, 175, 520
PARKING MIEJSKI
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY
ORGANIZATOR:
Kamila Król
www.agencjacity.pl
tel. 888770651
DANE DO FAKTURY
MGI MICHAŁ GRABIŃSKI
UL. DĘBOWA 57
NIP.:5262605474
 

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl | Warszawa |tel. +48 888 770 651 © 2020 City Agencja Marketingowa