ARCHIWUM

05

V Forum Liderów ppp 2020

Konferencja online w PAP z udziałem Wiceministra Waldemara Budy, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. PPP

04

IV FORUM LIDERÓW PPP 2019

Konferencja stacjonarna w UOKiK z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury

03

III Forum liderów ppp 2018

Konferencja organizowana wspólnie z Instytutem PPP w hotelu Intercontinental, panel dyskusyjny pod tym tytułem

02

II Forum liderów ppp 2017

Konferencja stacjonarna w UOKiK z udziałem Europosła Adama Szejnfelda i przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju

01

I Forum liderów ppp 2016

Pierwsza konferencja Forum Liderów PPP objęta patronatem honorowym Premiera Mateusza Morawieckiego

PISALI O NAS

Od 2016 roku współpracujemy z dziennikarzami i wydawcami prasy branżowej związanej z biznesem i inwestycjami. Współpraca z prasą jest jednym z filarów sukcesu konferencji Forum Liderów PPP, która jest najchętniej wybieranym wydarzeniem o tej tematyce w Polsce

Kupie gazety

V FORUM LIDERÓW PPP

PRZYSZŁOŚĆ I NADZIEJE INWESTYCYJNE W SEKTORZE REWITALIZACJI

W piątej edycji Forum Liderów PPP wzięła udział rekordowa liczba uczestników, zainteresowanych wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji  inwestycji rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych. Organizatorem cyklicznych konferencji jest Agencja City z siedzibą w Warszawie. W odróżnieniu od poprzednich edycji, ostatnia odbyła się w formule online.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji Forum Liderów PPP była rewitalizacja, jako katalizator zmian poprawiających jakość życia dla lokalnych społeczności. Jej przeznaczeniem jest nie tylko nowe zagospodarowanie przestrzeni i renowacja budynków, ale przede wszystkim przywrócenie do życia zdegradowanych części miast i uzupełnienie ich o nowe funkcje, w tym społeczne. W dyskusjach panelowych prezentowane były przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków, tj. zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz planowanych w Warszawie inwestycji  dotyczących zagospodarowania kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, a także projekt Osiedla Warszawy.

Każdy z czterech godzinnych paneli poświęconych był innej tematyce, informującej w sposób kompleksowy o przygotowaniu, realizacji i zarządzaniu projektami ppp. Moderatorem pierwszego panelu dotyczącego potencjału wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk była prof.  Katarzyna Sobiech – Grabka z SGH, reprezentująca Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Punktem wyjścia do dyskusji były statystyki realizacji projektów rewitalizacyjnych – Projekty te były zwykle punktowe, niespójne i nie były zintegrowane, oceniła profesor. Dodała, że rewitalizacja wymaga przede wszystkim patrzenia na szeroką perspektywę, powinna dotyczyć całych dzielnic lub co najmniej kwartałów ulic, obejmując kompleksowe planowanie wszystkich elementów, które składają się na poprawę jakości przestrzeni publicznej, uwzględniając dziedzictwo kulturowe, zabytki, szeroko pojętą infrastrukturę (drogową, mieszkaniową, komunikacyjną, edukacyjną i kulturalną), a ponad wszystko nastawienie prospołeczne.

Potwierdziła to prof. Katarzyna Pałubska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, analizując projekty związane z ochroną zabytków. – Istnieje potrzeba implementacji realnie zintegrowanych działań, gdzie gmina wskazywałaby kierunki rozwoju w sposób kompleksowy, uwzględniając duże obszary miejskie, jednak na ten moment brak jest spójności, w której byłoby widać odpowiedzialność i kreację ze strony organów publicznych. Miniestertwo wspiera działania rewitalizacyjne poprzez wskazywanie samorządom i właścicielom prywatnym, że dziedzictwo jest obszarem, który posiada własną wartość ekonomiczno- gospodarczą i potencjał finansowy, z którego należy korzystać.

Prezes Wojciech Ciurzyński z firmy Multibud, realizującej projekt zagospodarowania północnej Wyspy Spichrzów w Gdańsku, uznał   za jeden z najtrudniejszych obszarów inwestycji współpracę z konserwatorem zabytków – Na Wyspie Spichrzów jest mnóstwo obiektów zabytkowych, które trzeba uwzględnić w projekcie. Konserwator zabytków ma duży wpływ na ostateczną postać inwestycji, ale jego wizja powinna być spójna z podejściem architektonicznym, a często bywa odwrotnie. Dla inwestora realizacja projektu musi być przede wszystkim dochodowa i istotnym jest, aby konserwator rozumiał pozycję prywatnej firmy, która się tego zadania podejmuje. Często obawa przed konserwatorem i wysokimi kosztami renowacji zabytków jest barierą powstrzymującą prywatnych inwestorów przed zainteresowaniem inwestycją.

 W ocenie Bartosza Rozbiewskiego z Wydziału Polityki Przestrzennej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, przed przystąpieniem do każdej inwestycji powinno się przeprowadzić dobre rozpoznanie rynku. – Prawidłowe przygotowanie projektu daje największą szansę na jego powodzenie. W urzędach nie zawsze są osoby, które mają wszechstronne doświadczenie, dlatego ważne jest aby zaprosić do procesu planowania na samym wstępie osoby, które mają wiedzę w tym zakresie i odpowiednie kwalifikacje. W Warszawie stosowane są w tym celu Warsztaty Trójstronne, w których uczestniczy lokalna społeczność, potencjalni inwestorzy i przedstawiciele urzędu. 

Mirosław Nizio, architekt- urbanista, ocenił, że architekci również mogliby uczestniczyć w tego typu spotkaniach. On sam, realizując zamówienia rewitalizacyjne, organizował wielokrotnie konsultacje społeczne, których celem było przede wszystkim zrozumienie potrzeb społeczności i zdefiniowanie nowoczesnych funkcjonalności obszarów zdegradowanych, które będą zgodne z oczekiwaniami użytkowników.

Drugi panel moderowany przez Adrianę Mierzwę- Bronikowską  dotyczył aspektów prawnych i proceduralnych w procesie wyłaniania partnera, a trzeci najlepszych praktyk w przygotowaniu i strukturyzacji projektów rewitalizacyjnych. Paneliści koncentrowali na zagadnieniach związanych z konstruowaniem  poszczególnych elementów umowy, budżetem i zarządzaniem projektami. W dyskusji podkreślono, że specyfiką projektów rewitalizacyjnych jest ich rozmiar i zakres. Są to zwykle projekty bardzo duże i złożone, uwzględniające wiele obszarów. 

Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Lilianna Bogusz, podkreśliła, że czynniki społeczne stają się priorytetem rewitalizacji, zgodnie z nowym podejściem wynikającym z Ustawy o Rewitalizacji, ponieważ osiągnięcie wyższego poziom rozwoju gospodarczego wiąże się ze wzrostem oczekiwań społecznych. Dyrektor Marcin Podlecki z firmy Mota Engil zaapelował do samorządów, aby rozmowy z potencjalnymi inwestorami odbywały się przed opracowaniem i opublikowaniem SIWZ, bo takie konsultacje znacznie usprawnią proces.

Mecenas Rafał Cieślak podkreślił jak ważny jest wybór odpowiedniej podstawy prawnej do projektu rewitalizacyjnego. W przeciwieństwie do innych przedsięwzięć, w projektach rewitalizacyjnych nie ma konieczności oparcia o jedną podstawę prawną, ponieważ może to być proces wielowątkowy, składający się z wielu podprojektów. Taka złożona struktura projektu generuje konieczność zorganizowania struktury organizacyjnej po stronie publicznej w taki sposób aby efektywnie zarządzać projektem.  Najlepsze praktyki organizacji zespołów omówiła Mecenas Agata Kozłowska. Jednym z decydujących elementów jest powołanie zespołu roboczego po stronie publicznej, w którym znajdują się osoby decyzyjne w kontekście zagospodarowania przestrzeni oraz budżetu, w odniesieniu do elementów prawnych i elementów organizacyjnych.

Trzeci panel, prowadzony przez Alinę Sarnacką, poświęcony był stosowaniu najlepszych praktyk w przygotowaniu i strukturyzacji projektów rewitalizacyjnych, realizowanych w formule ppp. Paneliści dyskutowali o rewitalizacji, jako procesie kompleksowym, który wymaga diagnostyki i wyznaczania obszarów, które mogą podlegać takim procesowym. Należy ustalić czy taki obszar ma potencjał rozwojowy, który umożliwia prowadzenie działalności biznesowej. Dopiero po przeprowadzonej analizie efektywności podmiot publiczny zadecyduje, czy zainicjować postepowanie ppp, a podmiot prywatny, czy nie jest narażony na zbytnie ryzyko inwestycyjne.

Moderator podkreśliła konieczność synergii pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procedurę ppp, gdzie oprócz inwestora i urzędu należy uwzględnić istotną rolę instytucji finansującej oraz doradców finansowych, prawnych i technicznych. Prawidłowa strukturyzacja projektu zależy w największym stopniu od fazy przygotowawczej, w której powinni uczestniczyć wszyscy interesariusze projektu.

Marzena Rytel, dyrektor CEE Infrastruktura w PwC podkreśliła, że ocena efektywności opiera się na analizie interesariuszy, analizie technicznej, prawnej, popytu, ryzyka, ekonomiczno- finansowej i podatkowej. Nieprawidłowe badanie rynku, opis niezgodny z interesem partnera prywatnego, kończy się zwykle brakiem ofert.

Podobne podejście do kwestii efektywności przedstawił dyrektor Maciej Kopański z firmy Baltcap. – Opis przedsięwzięcia musi być odpowiedzią na konkretne potrzeby, uwzględniające perspektywy wielu interesariuszy, ale musi być jednocześnie na tyle elastyczny, aby uwzględniał zmiany zachodzące na rynku. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej z pandemią, gdzie drastycznie zmieniły się uwarunkowania i schematy zachowań konsumentów.

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta St. Warszawy, Grzegorz Kaczorowski, ocenił, wbrew opiniom teoretyków, że najbardziej efektywne są projekty, które mają silny aspekt komercyjny, ponieważ budują zaplecze gospodarcze dla rewitalizowanego obszaru, dając przy tym największy skutek rewitalizacyjny, w postaci lepszej tkanki miejskiej, uwzględniającej potencjał obszaru, który umożliwia utrzymanie się biznesu, a tym samym gwarantuje samowystarczalność nowej przestrzeni.

W dyskusji podkreślono rolę instytucji finansującej jako trzeciego partnera w projektach ppp. Dyrektor Sławomir Listkiewicz z Banku Pekao S.A. ocenił, że ważne jest uświadomienie sektorowi publicznemu, że podmioty sektora finansowego są głównym, kluczowym dostawcą kapitału do takich dużych projektów. Dlatego duże, skomplikowane projekty, wymagające dłuższego czasu przygotowania, powinny być włączane do dialogu rynkowego na jak najwcześniejszym etapie.

Ostatni panel, moderowany przez mec. Tomasza Korczyńskiego był podsumowaniem kilkugodzinnej dyskusji i prezentacją wniosków, które z niej wynikają. Przedstawiciel firmy Warbud, która jest liderem na polskim rynku w dziedzinie realizacji zadań inwestycyjnych w formule ppp, dyr. Przemysław Szulfer, podkreślił, że przy realizacji projektów ppp korzystają z doświadczenia firm na rynkach francuskich, niemieckich. Jednak jest to trudne, ponieważ nadal jesteśmy kilka kroków za tymi krajami, które w pewnym stopniu na ppp zbudowały szereg obiektów infrastrukturalnych, wpisały ppp w strategię rozwoju i rozwoju infrastruktury publicznej. – U nas mówi się cały czas o znaczeniu ppp dla rozwoju gospodarki, ale nadal nie wykorzystujemy potencjału jaki za sobą niesie ten model. Czas pandemii przekłada się w dużym stopniu na finanse samorządów, dlatego ta sytuacja może przełożyć się na wzrost popularności formuły ppp wśród samorządów, skomentował. 

W dyskusji omówiono szczegółowo znaczenie finansowania dla projektu z perspektywy partnera prywatnego.  Dyrektor Szulfer przyznał, że warunki finansowania negocjowane są z bankiem jeszcze przed złożeniem oferty, ponieważ koszt finansowania jest ważnym komponentem ceny. Podejście to poparła Anna Łopaciuk, manager w banku BGK, która podkreśliła, że im wcześniej rozpocznie się rozmowę z bankami, tym szybciej dojdzie do zamknięcia finansowego. Bank dokonuje oceny projektu po otrzymaniu pełnej dokumentacji obejmującej model finansowy, raporty techniczne, prawne, weryfikujące wszelkie ryzyka oraz umowę.

Zdaniem ekspertów popularność ppp będzie coraz większa, ponieważ potrzeby inwestycyjne samorządów są rosnące, a wpływy budżetowe w obecnej sytuacji pandemicznej nie pozwalają na pokrycie kosztów tych inwestycji. Należy jednak pamiętać, że ppp to nie jest forma finansowania inwestycji publicznych, a forma ich realizacji. Czynniki finansowe nie powinny być jedyną motywacją do uruchomienia ppp. 

Według Macieja Żywno z firmy Unibep, na rynku brakuje partnerskiego podejścia, w którym uczestnicy ppp rozumieją wspólny cel. Nadal funkcjonują barykady pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym, stosuje się licytację kto weźmie więcej ryzyk, nie ma przeświadczenia, że inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem, a sukces czy porażka, będzie sukcesem bądź porażką obu stron. Dlatego konieczne jest budowanie mentalności, w której partner publiczny i prywatny będą faktycznie partnerami wspólnie dążącymi do jednego celu.

Eksperci zgodnie ocenili, że podstawową barierą dla rozwoju ppp była do tej pory duża dostępność funduszy unijnych, jednak w perspektywie kolejnych lat, kiedy dofinansowanie rewitalizacji przestanie być dostępne, popularność ppp będzie rosła.

Wśród panelistów i uczestników konferencji byli przedstawiciele wszystkich interesariuszy projektu inwestycyjnego: jednostek samorządowych, organów administracji rządowej, jednostek badawczo- rozwojowych, kancelarii, doradców, inwestorów, ekspertów branżowych, przedstawicieli instytucji finansujących i doradczych, przedstawicieli świata nauki oraz mediów branżowych.

Kończące się programy dofinansowań unijnych determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych, strategii rozwoju i rewitalizacji. W odpowiedzi na potrzebę rynkową zgłaszaną przez liczne samorządy, na stronie Forum Liderów PPP (www.forumliderowppp.pl/katalog-ekspertów) powstał Katalog Ekspertów PPP, gdzie zamieszczane są wizytówki osób posiadających praktyczne doświadczenie w skutecznej realizacji projektów ppp w Polsce i za granicą. Instytucje wdrażające formułę ppp mają szansę porównać doświadczenie poszczególnych firm i osób oraz nawiązać kontakt jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Katalog zawiera również linki do profili w LinkedIn, umożliwiające wirtualny networking w każdym momencie. Eksperci zamieszczający wizytówki gotowi są udzielić wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji.

Wirtualną konferencję obejrzało na żywo ponad 400 osób. Zapis wydarzenia dostępny w kanale YouTube, o nazwie Forum Liderów PPP, uzyskał około 1000 dodatkowych odsłon.

Forum Liderów PPP to wydarzenie cykliczne, które odbywa się co roku pod patronatem ministerstwa odpowiedzialnego za rozwój partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce. W tym roku zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

Dnia 19 czerwca 2019 r. w UOKiK w Warszawie odbyła się IV edycja Konferencji PPP: 

IV FORUM LIDERÓW PPP

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

 

Czwarta edycja odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

Konferencja PPP dotyczyła dwóch sektorów:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej

 • parkingi (kubaturowe, podziemne)

 • usługi utrzymania dróg

 • rewitalizacja dworców

 • węzły przesiadkowe (multimodalne)

 • wiaty przystankowe i meble miejskie

 • remonty chodników, dróg rowerowych i przejść podziemnych

 • budowa infrastruktury dla elektromobilności

USŁUGI TRANSPORTOWE

 • organizacja transportu zbiorowego

 • zapewnienie przewozów

 • uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczalni samochodów miejskich

 • rozwój i utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Konferencja dedykowana przede wszystkim dla samorządów – wśród uczestników znajdą się przede wszystkim dyrektorzy wydziałów w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Miejskich, Starostwach Powiatowych, zajmujący się kwestiami związanymi z infrastrukturą transportową oraz inne osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za kwestie infrastruktury transportowej, budowy i renowacji dróg, transportu zbiorowego, zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy unijnych. 

Zagadnienia merytoryczne
 • Branże: budownictwo drogowe, parkingi, rewitalizacja dworców, infrastruktura dla elektromobilności, usługi transportowe
 • Nowelizacja ustawy o PPP: Test PPP Ministra ds Rozwoju Regionalnego; Analiza efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przy zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP analogicznie do metod stosowanych w sektorze prywatnym; dotacje celowe dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Aspekty prawne.
 • Instrumenty finansowe, które mogą ułatwić realizację projektów PPP, konsultacje BGK. Bankowalność projektów. Modelowanie finansowe. Analiza ryzyka.
 • Wielkie i małe inwestycje w jakość życia lokalnych społeczności. Skala potencjalnych inwestycji w formule PPP
 • Dlaczego inwestować w PPP? Analiza korzyści z realizacji projektów PPP dla sektora prywatnego
 • Analiza wyboru modelu finansowania inwestycji dla sektora publicznego: PPP kontra PZP. Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych w kontekście ustawy antykorupcyjnej. PPP z udziałem spółek samorządowych. Małe projekty samorządowe. Procedury przygotowawcze krok-po-kroku
 • Inwestycje rządowe. Prezentacja rządowych projektów, które mają być realizowane w formule PPP. Prezentacja stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno prywatnym? Jak uniknąć porażki? Studium przypadków, analiza zrealizowanych inwestycji i identyfikacja najlepszych praktyk. Doświadczenia zagraniczne, success stories

Screenshot 2019-05-14 at 13.44.16.png
 
Dnia 5 grudnia 2018 r. w Warszawie w hotelu Intercontinental odbyła się
Panel dyskusyjny Forum Liderów PPP podczas konferencji Speed uPPP Poland,
 
organizowana przez Instytut PPP, dotycząca implementacji modelu w inwestycje energetyczne i elektromobilność. W trakcie konferencji jeden z paneli tematycznych dotyczący zagadnień prawnych, przyjął nazwę Forum Liderów PPP ze względu na naszą kooperację organizacyjną. Dla Instytutu pozyskaliśmy patronaty Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwa Energii, oraz innych patronów honorowych, jak również partnerów prywatnych z obszaru elektromobilności.
Była to III edycja Forum Liderów PPP, organizowana jako integralna część konferencji należącej do Instytutu PPP.
 
 

Dnia 22 marca 2017 w UOKiK w Warszawie odbyła się II edycja Konferencji PPP: 

II FORUM LIDERÓW PPP

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju 

 

Patronem medialnym Forum został Dziennik Gazeta Prawna. O swoich doświadczeniach związanych ze skuteczną implementacją formuły współpracy opartej o PPP opowiedzieli przedstawiciele Miasta Krakowa, Płocka, firmy consultingowe, prawne oraz Warbud i Veolia. Konferencję otworzył Europoseł Adam Szejnfeld. Strategię rozwoju PPP jako skutecznego narzędzia realizacji inwestycji publicznych przedstawiło Ministerstwo Rozwoju.

Forum Liderów PPP dedykowane jest samorządom zainteresowanym realizacją inwestycji publicznych w modelu alternatywnym do przetargu publicznego, w którym cena oferenta nie jest kluczowym czynnikiem oceny. W wydarzeniach biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i firm prywatnych, oraz eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w implementacji partnerstwa publiczno- prywatnego.

1. Identyfikacja obszarów potencjalnej implementacji modelu PPP. 

Rola modelu PPP w realizacji założeń krajowej polityki miejskiej, lokalnych strategii rozwoju i działań rewitalizacyjnych. Implementacja formuły PPP przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnych społeczności. Identyfikacja obszarów oraz wprowadzenie modelu w okolicznościach sprzeciwu i trudnych warunkach politycznych. Fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać PPP, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomocą modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku do końca. Dyskusja dotyczyć będzie wielu sektorów: energetyki (gaz, ropa), telekomunikacji, utylizacji odpadów połączonej z kogeneracją energii (biogazownie, nowoczesne składowiska odpadów), dróg płatnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. 
Eksploracja dróg rozwoju PPP, przy wykorzystaniu zestawów dostępnych zasobów w danym regionie, generujących unikalne środki będące odpowiedzią na skomplikowane zapotrzebowania infrastruktury publicznej. Analiza możliwości wykorzystania formuły PPP dla realizacji koncepcji rewitalizacji oraz zagadnienia miasto zrównoważone - smart city, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów oraz propaguje niskoemisyjną mobilność. 

2. Implementacja modelu PPP

Analiza przebiegu przykładowych projektów realizowanych w tej formule z perspektywy sektora prywatnego oraz firm consultingowych. Proces implementacji modelu, najlepsze praktyki w przygotowywaniu projektu, długofalowe negocjacje w postaci procedury otwartej lub ograniczonej, rola publicznego partnera, np. samorządu lokalnego w przygotowaniu warunków SIWZ, struktura organizacyjna, kapitałowa oraz struktura zarządzania danym przedsięwzięciem lub nowo utworzoną spółką pwik, analiza rodzajów modeli realizacyjnych w systemie formuły ppp, ustalenie modelu zrządzania, utrzymania oraz momentu przekazania powstałego majątku wspólnego przedsięwzięcia, szczegółowy biznesplan oraz wielowariantowa analiza opłacalności danego przedsięwzięcia. Konstrukcja przetargów w modelu PPP i hierarchizacja zadań w projekcie (zarządzanie projektem). Podział ryzyka w projektach oraz analiza procedur i kryteriów wyboru partnera prywatnego, czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przebieg implementacji. Modele wynagrodzenia partnera prywatnego (rozliczanie dofinansowania UE w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, opłaty za dostępność).

Screenshot 2020-03-13 at 20.45.56.png
 

Dnia 28 września 2016 w UOKiK w Warszawie odbyła się I edycja Konferencji Forum Liderów PPP: 

I FORUM LIDERÓW PPP:

Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno- prywatnym? Skuteczna implementacja modelu PPP.

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju 

Według ekspertów, inwestycje PPP mogą być jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych (perspektywa finansowa 2014–2020), determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju i rewitalizacji.

Model PPP jest narzędziem komplementarnym wobec środków pochodzących z funduszy europejskich.  W Polsce znaczenie PPP rozwija się powoli, z uwagi na wiele czynników hamujących wzrost znaczenia tego typu projektów, takich jak niewystarczająca wiedza oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Największy udział w jego rozwoju mają jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego ogłaszające przetargi PPP, takie jak gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Liczba zainicjowanych przedsięwzięć znacząca jest również w przypadku podmiotów leczniczych, uczelni wyższych oraz spółek komunalnych . 

We wrześniu 2016r. w UOKiK odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Jak osiągnąć sukces w PPP. Skuteczna implementacja modelu PPP" pod honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju, oraz patronatem merytorycznym Instytutu PPP. W konferencji wzięli udział znani eksperci, pracownicy naukowi, przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw mających doświadczenie w realizacji inwestycji w modelu PPP, kadra zarządzająca reprezentująca sektor publiczny oraz przedstawiciele administracji państwowej, między innymi Michał Piwowarczyk, zastępca Dyrektora Platformy PPP w Ministerstwie Rozwoju i Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Józef Kiełbasa, realizujący pierwszy w Polsce rządowy projekt PPP. Organizatorzy otrzymali liczne podziękowania za przystępną, konkretną i atrakcyjną formę prezentacji zagadnień związanych z realizacją projektów w formule PPP.

Eksperci, którzy w formie prelekcji omówili teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji współpracy między sektorami, tj. Tomasz Korczyński, dr hab. Prof. Michał Kania, dr Piotr Bogdanowicz, dr Rafał Cieślak, podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną wynikającą z wieloletniej obserwacji tego rynku w Polsce, w zakresie m.in.: przygotowania projektów PPP, opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, wyboru partnerów, oceny i podziały ryzyka, błędów w przygotowaniu inwestycji oraz ich skutków. Odnieśli się również do mitów i obaw, które wcześniej hamowały rozwój tego rynku w Polsce, wskazując na praktyczne korzyści i zalety wynikające z realizacji takich przedsięwzięć.

W swoim wystąpieniu mecenas Tomasz Korczyński – uznawany za jednego z czołowych ekspertów i praktyków w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego zachęcał do coraz powszechniejszego stosowania modelu PPP w finansowaniu inwestycji publicznych. – Ministerstwo Rozwoju przyjęło na siebie po Ministerstwie Gospodarki funkcję pomocy i koordynacji projektów PPP. Po dokonanym połączeniu mamy do czynienia z racjonalnym przyspieszeniem. Ten rok bez względu na to jak oceniamy zmiany polityczne jest istotny dla wskazania kierunku rozwoju PPP. Rząd realizuje swój pierwszy projekt w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Powinien jednak doprowadzić do przeprowadzenia kilku kolejnych projektów pilotażowych, żeby dać dobry przykład samorządom i przedsiębiorcom w realizacji publicznych inwestycji. To będzie jasny sygnał poparcia dla tej formuły.

Po raz pierwszy udało się kompleksowo podejść do aktywizacji rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu rządowym. Zaproponowane przez zespół i grupę ekspertów działających przy Ministerstwie Rozwoju rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe będą satysfakcjonujące dla zainteresowanych.

Partnerstwo publiczno - prywatne korzysta z dwóch ustaw proceduralnych – Prawa Zamówień Publicznych i ustawy o koncesjach na usługi i roboty budowlane. W ocenie prawników zbyt kazuistyczne przepisy PZP powinny być jednak dostosowane do wymagań rynku. Należy również stworzyć jednolitą ścieżkę orzeczniczą. Nowelizacja ustawy o PPP nad którą pracuje MR jest także pożądana. Do końca roku te propozycje w zakresie niezbędnym dla poprawy realizacji inwestycji mają być przyjęte.

- Jeśli to wszystko nad czym intensywnie pracowaliśmy od wielu miesięcy przełożone zostanie teraz na akty prawne i przychylną dla tego rynku politykę rządu, to perspektywy dla rozwoju PPP w Polsce będą bardzo dobre, przekonywał prof. dr bab. Michał Kania z Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach PPP.

Jest to rynek obiecujący, który już istnieje i może stać się motorem i kołem zamachowym dla gospodarki na najbliższe lata.