III FORUM LIDERÓW PPP
2019
I FORUM LIDERÓW PPP
2016
II FORUM LIDERÓW PPP
2017
PISALI O NAS

Dnia 19 czerwca 2019 r. w UOKiK w Warszawie odbyła się III edycja Konferencji PPP: 

III FORUM LIDERÓW PPP

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

 

Trzecia edycja odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

Konferencja PPP dotyczyła dwóch sektorów:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej

 • parkingi (kubaturowe, podziemne)

 • usługi utrzymania dróg

 • rewitalizacja dworców

 • węzły przesiadkowe (multimodalne)

 • wiaty przystankowe i meble miejskie

 • remonty chodników, dróg rowerowych i przejść podziemnych

 • budowa infrastruktury dla elektromobilności

USŁUGI TRANSPORTOWE

 • organizacja transportu zbiorowego

 • zapewnienie przewozów

 • uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczalni samochodów miejskich

 • rozwój i utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Konferencja dedykowana przede wszystkim dla samorządów – wśród uczestników znajdą się przede wszystkim dyrektorzy wydziałów w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Miejskich, Starostwach Powiatowych, zajmujący się kwestiami związanymi z infrastrukturą transportową oraz inne osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za kwestie infrastruktury transportowej, budowy i renowacji dróg, transportu zbiorowego, zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy unijnych. 

Zagadnienia merytoryczne
 • Branże: budownictwo drogowe, parkingi, rewitalizacja dworców, infrastruktura dla elektromobilności, usługi transportowe
 • Nowelizacja ustawy o PPP: Test PPP Ministra ds Rozwoju Regionalnego; Analiza efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przy zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP analogicznie do metod stosowanych w sektorze prywatnym; dotacje celowe dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Aspekty prawne.
 • Instrumenty finansowe, które mogą ułatwić realizację projektów PPP, konsultacje BGK. Bankowalność projektów. Modelowanie finansowe. Analiza ryzyka.
 • Wielkie i małe inwestycje w jakość życia lokalnych społeczności. Skala potencjalnych inwestycji w formule PPP
 • Dlaczego inwestować w PPP? Analiza korzyści z realizacji projektów PPP dla sektora prywatnego
 • Analiza wyboru modelu finansowania inwestycji dla sektora publicznego: PPP kontra PZP. Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych w kontekście ustawy antykorupcyjnej. PPP z udziałem spółek samorządowych. Małe projekty samorządowe. Procedury przygotowawcze krok-po-kroku
 • Inwestycje rządowe. Prezentacja rządowych projektów, które mają być realizowane w formule PPP. Prezentacja stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno prywatnym? Jak uniknąć porażki? Studium przypadków, analiza zrealizowanych inwestycji i identyfikacja najlepszych praktyk. Doświadczenia zagraniczne, success stories

Dnia 5 grudnia 2018 r. w Warszawie w hotelu Intercontinental odbyła się
konferencja Speed uPPP Poland,
 
organizowana przez Instytut PPP, dotycząca implementacji modelu w inwestycje energetyczne i elektromobilność. W trakcie konferencji jeden z paneli tematycznych dotyczący zagadnień prawnych, przyjął nazwę Forum Liderów PPP ze względu na naszą kooperację organizacyjną. Dla Instytutu pozyskaliśmy patronaty Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwa Energii, oraz innych patronów honorowych, jak również partnerów prywatnych z obszaru elektromobilności.
 

Dnia 22 marca 2017 w UOKiK w Warszawie odbyła się II edycja Konferencji PPP: 

II FORUM LIDERÓW PPP

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju 

 

Patronem medialnym Forum został Dziennik Gazeta Prawna. O swoich doświadczeniach związanych ze skuteczną implementacją formuły współpracy opartej o PPP opowiedzieli przedstawiciele Miasta Krakowa, Płocka, firmy consultingowe, prawne oraz Warbud i Veolia. Konferencję otworzył Europoseł Adam Szejnfeld. Strategię rozwoju PPP jako skutecznego narzędzia realizacji inwestycji publicznych przedstawiło Ministerstwo Rozwoju.

Forum Liderów PPP dedykowane jest samorządom zainteresowanym realizacją inwestycji publicznych w modelu alternatywnym do przetargu publicznego, w którym cena oferenta nie jest kluczowym czynnikiem oceny. W wydarzeniach biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i firm prywatnych, oraz eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w implementacji partnerstwa publiczno- prywatnego.

1. Identyfikacja obszarów potencjalnej implementacji modelu PPP. 

Rola modelu PPP w realizacji założeń krajowej polityki miejskiej, lokalnych strategii rozwoju i działań rewitalizacyjnych. Implementacja formuły PPP przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnych społeczności. Identyfikacja obszarów oraz wprowadzenie modelu w okolicznościach sprzeciwu i trudnych warunkach politycznych. Fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać PPP, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomocą modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku do końca. Dyskusja dotyczyć będzie wielu sektorów: energetyki (gaz, ropa), telekomunikacji, utylizacji odpadów połączonej z kogeneracją energii (biogazownie, nowoczesne składowiska odpadów), dróg płatnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. 
Eksploracja dróg rozwoju PPP, przy wykorzystaniu zestawów dostępnych zasobów w danym regionie, generujących unikalne środki będące odpowiedzią na skomplikowane zapotrzebowania infrastruktury publicznej. Analiza możliwości wykorzystania formuły PPP dla realizacji koncepcji rewitalizacji oraz zagadnienia miasto zrównoważone - smart city, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów oraz propaguje niskoemisyjną mobilność. 

2. Implementacja modelu PPP

Analiza przebiegu przykładowych projektów realizowanych w tej formule z perspektywy sektora prywatnego oraz firm consultingowych. Proces implementacji modelu, najlepsze praktyki w przygotowywaniu projektu, długofalowe negocjacje w postaci procedury otwartej lub ograniczonej, rola publicznego partnera, np. samorządu lokalnego w przygotowaniu warunków SIWZ, struktura organizacyjna, kapitałowa oraz struktura zarządzania danym przedsięwzięciem lub nowo utworzoną spółką pwik, analiza rodzajów modeli realizacyjnych w systemie formuły ppp, ustalenie modelu zrządzania, utrzymania oraz momentu przekazania powstałego majątku wspólnego przedsięwzięcia, szczegółowy biznesplan oraz wielowariantowa analiza opłacalności danego przedsięwzięcia. Konstrukcja przetargów w modelu PPP i hierarchizacja zadań w projekcie (zarządzanie projektem). Podział ryzyka w projektach oraz analiza procedur i kryteriów wyboru partnera prywatnego, czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przebieg implementacji. Modele wynagrodzenia partnera prywatnego (rozliczanie dofinansowania UE w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, opłaty za dostępność).

 

Dnia 28 września 2016 w UOKiK w Warszawie odbyła się I edycja Konferencji PPP: 

I FORUM LIDERÓW PPP:

Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno- prywatnym? Skuteczna implementacja modelu PPP.

konferencja pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju 

Według ekspertów, inwestycje PPP mogą być jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych (perspektywa finansowa 2014–2020), determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju i rewitalizacji.

Model PPP jest narzędziem komplementarnym wobec środków pochodzących z funduszy europejskich.  W Polsce znaczenie PPP rozwija się powoli, z uwagi na wiele czynników hamujących wzrost znaczenia tego typu projektów, takich jak niewystarczająca wiedza oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Największy udział w jego rozwoju mają jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego ogłaszające przetargi PPP, takie jak gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Liczba zainicjowanych przedsięwzięć znacząca jest również w przypadku podmiotów leczniczych, uczelni wyższych oraz spółek komunalnych . 

We wrześniu 2016r. w UOKiK odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Jak osiągnąć sukces w PPP. Skuteczna implementacja modelu PPP" pod honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju, oraz patronatem merytorycznym Instytutu PPP. W konferencji wzięli udział znani eksperci, pracownicy naukowi, przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw mających doświadczenie w realizacji inwestycji w modelu PPP, kadra zarządzająca reprezentująca sektor publiczny oraz przedstawiciele administracji państwowej, między innymi Michał Piwowarczyk, zastępca Dyrektora Platformy PPP w Ministerstwie Rozwoju i Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Józef Kiełbasa, realizujący pierwszy w Polsce rządowy projekt PPP. Organizatorzy otrzymali liczne podziękowania za przystępną, konkretną i atrakcyjną formę prezentacji zagadnień związanych z realizacją projektów w formule PPP.

Eksperci, którzy w formie prelekcji omówili teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji współpracy między sektorami, tj. Tomasz Korczyński, dr hab. Prof. Michał Kania, dr Piotr Bogdanowicz, dr Rafał Cieślak, podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną wynikającą z wieloletniej obserwacji tego rynku w Polsce, w zakresie m.in.: przygotowania projektów PPP, opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, wyboru partnerów, oceny i podziały ryzyka, błędów w przygotowaniu inwestycji oraz ich skutków. Odnieśli się również do mitów i obaw, które wcześniej hamowały rozwój tego rynku w Polsce, wskazując na praktyczne korzyści i zalety wynikające z realizacji takich przedsięwzięć.

W swoim wystąpieniu mecenas Tomasz Korczyński – uznawany za jednego z czołowych ekspertów i praktyków w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego zachęcał do coraz powszechniejszego stosowania modelu PPP w finansowaniu inwestycji publicznych. – Ministerstwo Rozwoju przyjęło na siebie po Ministerstwie Gospodarki funkcję pomocy i koordynacji projektów PPP. Po dokonanym połączeniu mamy do czynienia z racjonalnym przyspieszeniem. Ten rok bez względu na to jak oceniamy zmiany polityczne jest istotny dla wskazania kierunku rozwoju PPP. Rząd realizuje swój pierwszy projekt w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Powinien jednak doprowadzić do przeprowadzenia kilku kolejnych projektów pilotażowych, żeby dać dobry przykład samorządom i przedsiębiorcom w realizacji publicznych inwestycji. To będzie jasny sygnał poparcia dla tej formuły.

Po raz pierwszy udało się kompleksowo podejść do aktywizacji rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu rządowym. Zaproponowane przez zespół i grupę ekspertów działających przy Ministerstwie Rozwoju rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe będą satysfakcjonujące dla zainteresowanych.

Partnerstwo publiczno - prywatne korzysta z dwóch ustaw proceduralnych – Prawa Zamówień Publicznych i ustawy o koncesjach na usługi i roboty budowlane. W ocenie prawników zbyt kazuistyczne przepisy PZP powinny być jednak dostosowane do wymagań rynku. Należy również stworzyć jednolitą ścieżkę orzeczniczą. Nowelizacja ustawy o PPP nad którą pracuje MR jest także pożądana. Do końca roku te propozycje w zakresie niezbędnym dla poprawy realizacji inwestycji mają być przyjęte.

- Jeśli to wszystko nad czym intensywnie pracowaliśmy od wielu miesięcy przełożone zostanie teraz na akty prawne i przychylną dla tego rynku politykę rządu, to perspektywy dla rozwoju PPP w Polsce będą bardzo dobre, przekonywał prof. dr bab. Michał Kania z Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach PPP.

Jest to rynek obiecujący, który już istnieje i może stać się motorem i kołem zamachowym dla gospodarki na najbliższe lata.

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl  | tel. +48 888 770 651

 
ORGANIZATOR: Agencja City Sp. z o.o. | www.agencjacity.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000863810 |
NIP 5252839615|  ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa Śródmieście| © 2020 City Agencja Marketingowa