slajd komputer copy.jpg

Zakres merytoryczny opracowany został przez Radę Programową, na podstawie rekomendacji praktyków reprezentujących sektor publiczny

 • Bartosz Mysiorski (Przewodniczący Rady Programowej)

 • Grzegorz Kaczorowski

 • Iwona Bierut

 • Sławomir Listkiewicz

 • Tomasz Korczyński

 • Patryk Darowski

PRELEGENCI

Screenshot 2020-08-23 at 08.44.14.png

BARTOSZ MYSIORSKI

PREZES FUNDACJI

CENTRUM PPP

Senior PPP Development Manager w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wspiera również Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ponadto jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP, organizacji pozarządowej od lat wspierającej rozwój polskiego rynku PPP.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.
Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Prezesa Zarządu. W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons. Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja) Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 
Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady).  Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE. 

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce. Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP. Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

DAVID BAXTER.jpg

DAVID BAXTER

SENIOR ADVISOR
IPPPRC USA
 

David Baxter jest niezależnym konsultantem ds. rozwoju międzynarodowego i PPP, pracującym obecnie jako starszy doradca Międzynarodowego Centrum IPPPRC w Nowym Orleanie, które jest organizacją afiliowaną przy Europejskim Centrum Doskonałości PPP (UNECE) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ na rzecz Europy. Jest także doradcą PPP Healthcare Centre of Excellence we Frankfurcie oraz starszym doradcą PPP Hub z siedzibą w Afganistanie. W 2018 i 2019 David pracował również jako konsultant dla Banku Światowego.

 

Doradzał w zakresie infrastruktury dla ponad 40 międzynarodowych klientów i partnerów biznesowych z Afryki, Ameryki Północnej i Środkowej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Europy i Azji. Wiele projektów klientów było sponsorowanych przez agencje rozwoju, w tym USAID, Millennium Challenge Corporation, Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju, holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Grupę Banku Światowego.

Przez lata był doradcą ds. PPP w Korpusie Inżynierów Armii USA, USAID, Banku Światowym, holenderskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz innych organizacjach rządowych i instytucjonalnych, w tym w Ministerstwie Finansów na Sri Lance i w Albanii. Obecnie jest również doradcą strategicznym Światowego Stowarzyszenia Praktyków PPP (WAPPP) jako lider opinii i ekspert w zakresie rozwoju możliwości instytucjonalnych.

Screenshot 2021-06-14 at 00.40.29.png

ROBERT ABRAMOWSKI

NACZELNIK DEPARTAMENTU PPP, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Robert Abramowski jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. To długoletni pracownik administracji publicznej. Od 2017 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału

Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem PPP, funduszy europejskich, jak również środków oferowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Posiada również praktyczne doświadczenia związane z przygotowaniem, monitorowaniem i ewaluacją projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem UE. Brał również udział w negocjacjach dokumentów regulujących zasady sporządzania analiz finansowo ekonomicznych w perspektywie finansowej 2014 2020. Jest współautorem publikacji dotyczących projektów generujących dochód z dofinansowaniem UE oraz projektów hybrydowych.

Adrian Ziubinski.jpg

ADRIAN ZIUBIŃSKI

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Hochtief Polska S.A.
 

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie Hochtief Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania procesowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Z HOCHTIEF Polska związany od 2008r. Obecnie odpowiedzialny m.in. za rozwój nowych rynków, pozyskanie projektów, w tym w formule PPP, prowadzenie postępowań PPP. Czynny uczestnik wielu wydarzeń, konferencji i debat poświęconych tematyce

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Członek Zarządu Spółek celowych PPP grupy HOCHTIEF, reprezentuje stronę prywatną w testach rynku oraz w postępowaniach na wybór partnera.

HOCHTIEF Polska jest spółką Grupy HOCHTIEF, jednego z największych globalnych koncernów budowlanych, działającego na wszystkich znaczących rynkach budowlanych na świecie. Na polskim rynku działa od blisko 25 lat! Specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Oferta firmy obejmuje realizację głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, handlowo-rozrywkowych, jak również robót budowlanych lądowych i wodnych dla dużych projektów infrastrukturalnych, robót budowlanych w ramach realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz projektów dla sektora energetyki. HOCHTIEF Polska wraz z HOCHTIEF PPP Solutions oferuje udział w realizacji projektów w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze infrastruktury socjalnej na rynku polskim.

Screenshot 2019-03-14 at 09.36.21.png

TOMASZ KORCZYŃSKI

ADWOKAT, MANAGING COUNSEL

DENTONS

adwokat, managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Grzegorz Kaczorowski director at Economi

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, absolwent prawa na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Project manager z dużym doświadczeniem. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – koordynował przygotowania i realizację wielu inwestycji w formule PPP, głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji poświęconych problematyce PPP. Posiada też rozległe doświadczenie, jako szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami, w szczególności dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Mirosław Józefczuk_Warbud.jpg

MIROSŁAW JÓZEFCZUK

CZŁONEK ZARZĄDU

WARBUD S.A.

Członek Zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji oraz za rozwój i realizację projektów PPP i strukturyzację finansowania.

Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Prywatnie interesuje się wspinaczką wysokogórską, historią i ekonomią gospodarczą oraz polityką.

Srokosz-Tomasz_Andersen.jpg

TOMASZ SROKOSZ

RADCA PRAWNY, PARTNER

ANDERSEN

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner w Andersen w Polsce. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 • doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP,

 • doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych,

 • reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego,

 • jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami arbitrażowymi,

 • autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych dotyczących, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, gospodarki komunalnej,

 • prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych,

K.Nowak2 - Kopia.jpg

KONRAD NOWAK

PREZES ZARZĄDU

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ //MPEC OLSZTYN

Magister inżynier ochrony środowiska, ukończył studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej); certyfikowany audytor energetyczny, specjalista w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów. Od 16 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2010  zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint – Gobain.

Członek Rady Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz członek Zarządu SPEO (Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów). Przewodniczący Konwentu Wydziału Geoinżynierii UWM na kadencję 2020-2024.

lewicki arkadiusz.png

ARKADIUSZ LEWICKI

DYREKTOR Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich.
W okresie COVID-19 koordynator w ZBP zespołów międzybankowych ds. osłonowych programów publicznych dla biznesu. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, członek Komitetu Sterującego ds. programów poręczeniowo-gwarancyjnych przy Ministrze Finansów, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Umowy Partnerstwa przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Członek Prezydium Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych. Wyróżniany nagrodami i odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.

ey-maciej-ziomek.jpg

MACIEJ ZIOMEK

ASSOCIATE PARTNER, LIDER DORADZTWA

EY

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego dla sektora transportu i infrastruktury.

Maciej Ziomek posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute. Dodatkowo może poszczycić się bogatym doświadczeniem w analizie projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania, budowaniu modeli finansowych, opracowywaniu biznes planów, analiz rynku, studiów wykonalności oraz przeprowadzaniu niezależnych przeglądów biznesowych, wycen a także testów prywatnego inwestora.

Marek Kuzaka.jpg

MAREK KUZAKA

PREZES ZARZĄDU
AMS

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od ponad 21 lat. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA - lidera reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, współpracuje także z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono”, kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” oraz Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierujący największym w historii Polski projektem w formule PPP w zakresie wyposażenia w meble miejskie m.st. Warszawy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Od zawsze zaangażowany społecznie - był m.in. komendantem szczepu w ZHP, animował działania teatru plastycznego, był prezesem studenckiego klubu rowerowego PTTK. Pasje społeczne kontynuuje w AMS, osobiście uczestnicząc w działaniach społecznych firmy. Angażuje się też w wolontariat kompetencji, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów w ramach Koalicji „Liderzy Pro Bono”.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY

BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

Marcin Hanczakowski_duża rozdzielczość.j

MARCIN HANCZAKOWSKI

DYREKTOR

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. W bogatym doświadczeniu zawodowym mieści zarówno pracę w administracji publicznej (m.in. w latach 1999-2004 dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK) jak i w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa. W latach 2004-2018 wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych M. Hanczakowski i S. Podgórski S.C., specjalizującej się m.in. w obsłudze inwestycji i projektów infrastrukturalnych. Od 2018 r.

dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

SListkiewicz.jpg

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ

DYREKTOR BIURA ANALIZ I FINANSOWANIA SEKTORA PUBLICZNEGO W BANKU PEKAO S.A.

Doktor Sławomir Listkiewicz, dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora publicznego w Banku Pekao SA. Członek Rady Fundacji Centrum PPP. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze strukturyzowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności realizowanych przez podmioty sektora samorządu terytorialnego. Aktywnie zaangażowany w rozwój współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a podmiotami sektora finansów publicznych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY W KANCELARII JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Adwokat z niemal 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w rynku nieruchomości. Prowadził dziesiątki spraw w bardzo szerokim zakresie działań: inwestycje, dewelopment, zagospodarowania, spory itp. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź” (C.H. Beck, 2009, Warszawa). Szkoleniowiec oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie realizacji projektów PPP. Czynny propagator formuły PPP na łamach mediów - autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach społecznościowych. 

Adwokat z doświadczeniem w dużych i międzynarodowych kancelariach. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się nieruchomościach, zamówieniach publicznych/PPP oraz OZE.

W relacjach z Klientami stawia na ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, prostszych, szybszych i praktycznych rozwiązań. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest ciągłe zadawanie pytania „dlaczego?” oraz kwestionowanie status quo. Client service rozumie jako zdjęcie z barków Klientów wszelkich problemów prawnych i wzięcie ich na barki swoje oraz obsługującego zespołu. Jego motto brzmi: Celem Klientów jest robić biznes, moim – efektywnie im w tym pomagać. 

DSC_1083.JPG

ANNA ŁOPACIUK

MANAGER

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Anna Łopaciuk od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest menedżerem w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, który zapewnia m.in. wewnętrzne wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy projektów inwestycyjnych i strukturyzacji transakcji zarówno w obszarze energetyki, nieruchomości komercyjnych jak i w sektorze komunalnym. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Photo_LW.png

ŁUKASZ WYPYCH

INVESTMENT MANAGER

GULERMAK HEAVY INDUSTRIES

Łukasz Wypych jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze transportu, nabyte podczas pracy w renomowanych firmach doradczych. Autor i współautor około 100 biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Z Gülermak związany od 2017 r., odpowiedzialny m.in. za szeroko rozumiany business development w obszarze PPP na rynkach międzynarodowych oraz reprezentowanie firmy w procesach dialogu technicznego i konkurencyjnego w postępowaniach PPP.

 

Gülermak odgrywa ważną rolę w branży budowlanej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, od momentu powstania w 1958 roku. Obecnie jest liderem w realizacji projektów infrastruktury transportowej i inwestycji przemysłowych, dzięki głęboko zakorzenionej kulturze korporacyjnej i bardzo doświadczonej kadrze.

 

Jako wiodący wykonawca projektów kolejowych „pod klucz”, Gülermak był zaangażowany w wykonanie około 300 km tuneli podziemnych i ponad 100 stacji metra.

Pomyślnie realizuje przedsięwzięcia w Polsce, Turcji, Szwecji, Indiach oraz Dubaju. Zakończone projekty systemu kolejowego obejmują m.in. metro w Stambule, Warszawie (Linia II), Dubaju (Expo 2020) oraz inne projekty szynowe (tramwajowe, kolejowe).

 

W Polsce firma Gülermak od 2016 roku uczestniczy w postępowaniach partnerstwa publiczno – prywatnego, zarówno w obszarze transportowym, jak i kubaturowym.

G.Szuplewski.jpg

GRZEGORZ WALDEMAR SZUPLEWSKI

BURMISTRZ PIASTOWA

Dziennikarz i samorządowiec. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Piastowie i Stowarzyszenia „Nasz Piastów”. W latach 1990-2008

współpracownik TVP, redaktor audycji informacyjnych i publicystycznych, autor filmów dokumentalnych. Dziennikarz i wydawca prasy lokalnej. Od 1990 roku radny Rady Miejskiej w Piastowie, w latach 1998-2010 przewodniczący Rady.

Od 8 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta Piastowa. Członek zarządu organizacji samorządowych: Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (od 2019), Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (od 2015). 

zywno_foto.jpg

MACIEJ ŻYWNO

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. PPP

UNIBEP

Pełnomocnik Zarządu ds. PPP w Unibep S.A. Ekspert odpowiedzialny za prowadzenie postępowań PPP w imieniu firmy, doradztwo PPP dla instytucji publicznych, samorządów; doradztwo dla firm w zakresie współpracy z samorządami.

Wcześniej przez lata związany z administracją publiczną, w tym wojewoda podlaski (w latach 2007-2014), I wicemarszałek województwa podlaskiego (2014-1018), sekretarz miasta Białegostoku (2006-2007), pełnomocnik Prezydenta Białegostoku ds.organizacji pozarządowych i twórca Centrum Organizacji Pozarządowych (2003-2007), społecznik: prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnych ACTIVUS, czynny strażak-ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, certyfikowany trener Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenereów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie;

 

Odpowiedzialny za pierwszą w Polsce umowę w formule PPP na mieszkania komunalne, podpisaną z gminą Małkinia Górna. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w technologii modułowej 44 lokali budynku komunalnego.

picture-10842-1437163181.jpg

FERNANDA RUIZ NUNEZ

SENIOR INFRASTRUCTURE ECONOMIST, Public-Private Partnerships Group, Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees, WORLD BANK

Fernanda Ruiz Nunez dołączyła do Banku Światowego w 2007 roku, jako ekspert w sektorze infrastruktury. Pracowała przy projektach w Azji Wschodniej i na Pacyfiku, Azji Południowej, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, zarówno w zakresie badań, jak i działań operacyjnych, koncentrując się głównie na transporcie, energetyce i sektorze miejskim. Specjalizuje się w inwestycjach strategicznych związanych z polityką infrastrukturalną, ekonomią i finansami. Jej badania skupiają się na różnych obszarach rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym na ocenach inwestycji infrastrukturalnych, lukach infrastrukturalnych, konkurencyjności miast, ocenie warunków dla projektów infrastrukturalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2015 roku jest koordynatorem projektu Benchmarking Infrastructure Development. Przed dołączeniem do Banku Światowego Fernanda pracowała jako pracownik naukowy w Instytucie Badań Ekonomicznych w Fundacion Banco Empresario w Argentynie oraz jako analityk ds. Badań w Międzyamerykańskim Banku Rozwoju. Była również wykładowcą na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie w Chicago (2003-2005) oraz na Universidad Nacional de Tucuman (2000-2002). Fernanda, obywatel Argentyny, posiada tytuł doktora uzyskany na Uniwersytecie w Chicago.

Przemysław_Szulfer_Warbud.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

DYREKTOR
WARBUD

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA. Dyrektor w Warbud SA odpowiedzialny za obszar finansów i skarbowości oraz administracji.  Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, nadzoruje rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.

Z Warbudem związany od 2007 r. Wcześniej pracował w firmach audytorskich Deloitte i BDO. Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

IMG_9059.JPG

AGNIESZKA LIZIS

NACZELNICZKA WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Początkowo zajmowała się przygotowaniem i realizacją projektów z dofinansowaniem UE z zakresu ochrony środowiska, turystyki, infrastruktury społecznej i zdrowia. Współpracowała przy dużych projektach rewitalizacyjnych dotyczących warszawskiej Wisły i warszawskiej Pragi. Od 2019 roku prowadzi Wydział Inwestycji i Projektów Partnerskich w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Projekty, nad którymi obecnie pracuje wydział, dotyczą zarówno większych przekształceń przestrzennych - kwartał w otoczeniu Bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze – jak i punktowych realizacji wprowadzających atrakcyjną ofertę dla mieszkańców - Pawilon Emilia i Hala Gwardia.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

DORADCA I EKSPERT
INVESTMENT SUPPORT

doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support - pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP  zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

 

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.

Bejm Marcin.jpg

MARCIN BEJM

ADWOKAT, PARTNER KIERUJĄCY PRAKTYKĄ ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH W CMS

Marcin Bejm ma 20 lat doświadczenia zawodowego i specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych realizowanych w formule project finance i projektów PPP, dotyczących aktywów infrastrukturalnych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działa na rzecz podmiotów zaangażowanych w projekty inwestycyjne typu greenfield i brownfield w zakresie infrastruktury twardej i społecznej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo prawne przy transakcjach i projektach inwestycyjnych realizowanych we wszystkich głównych sektorach infrastrukturalnych, w tym m.in. w obszarze portów lotniczych, portów morskich, autostrad, kolei, ochrony zdrowia, energetyki odnawialnej, gospodarki

odpadami, IT, rewitalizacji miejskiej, inwestycji ciepłowniczych i wodociągowo-kanalizacyjnych a także ropy i gazu. Marcin doradza także w zakresie przygotowania lub negocjowania umów projektowych takich jak: umowy o PPP, umowy koncesji, EPC, EPCM, O&M, umowy dostawy, umowy off-take, tollingowe, licencyjne, bezpośrednie, inwestycyjne oraz umowy wsparcia. Świadczy także doradztwo prawne w zakresie prawa publicznego, zamówień publicznych i pomocy publicznej.

Wśród klientów Marcina znajdują się sponsorzy projektów z sektora przemysłowego, generalni wykonawcy, inwestorzy instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, w tym fundusze infrastrukturalne, międzynarodowe instytucje finansowe, państwowe fundusze majątkowe, banki rozwoju, banki komercyjne, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa użyteczności

publicznej.

Według międzynarodowego rankingu Chambers&Partners, Marcin Bejm jest liderem polskiego rynku prawniczego w zakresie doradztwa przy projektach infrastrukturalnych (Band 1). Legal500 wymienia go w gronie najlepszych prawników w dziedzinie prawa zamówień publicznych (Leading Individual) oraz rekomendowanych prawników w dziedzinie energetyki i zasobów

naturalnych. Marcin jest także rekomendowany w dziedzinie project development i project finance (Market Leader, IFLR1000).

Jest współzałożycielem Centrum PPP oraz autorem wielu publikacji na temat PPP i koncesji.

Renata Mordak.jpg

RENATA MORDAK

COO I CZŁONEK ZARZĄDU
MULTICONSULT

Renata Mordak, członek zarządu, dyrektor Pionu Transportu w Multiconsult Polska od 2016 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym kompetencje w realizacji usług w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej, świadczenia nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych oraz analiz ekonomiczno-finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczona menedżer odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu doradztwa dla sektora publicznego obejmującego grupę PKP, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.