top of page

Kiedy warto skorzystać z modelu PPP

Głównym celem PPP jest przekształcenie funkcji jednostki samorządu z dostawcy obiektów służących realizacji zadań użyteczności publicznej w dostawcę samych usług. Finansowanie budowy obiektu jest rolą prywatnego inwestora, który następnie dysponuje przez określony okres dochodami z zarządzania obiektem. Dzięki temu gmina zostaje uwolniona od konieczności budowania nowych obiektów, dla których to przedsięwzięć barierę stanowią często możliwości finansowe jej budżetu. Zmienia się tutaj jednocześnie rola kapitału prywatnego. W ramach PPP prywatny inwestor nie jest już tradycyjnym współudziałowcem w finansowaniu gminnego zadania inwestycyjnego, ale udziałowcem w dostawie usług dla mieszkańców w dłuższym okresie sięgającym nawet kilkudziesięciu lat. Zapłatę za budowę otrzymuje w ratach w ramach opłaty za dostępność pod czas wieloletniej eksploatacji, oraz dodatkowo może czerpać zyski od użytkowników.W roli partnera publicznego mogą występować nie tylko jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, ale także organy administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, jak również Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Stroną publiczną umowy o PPP mogą być też państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, jednak z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych. Warto przy tym pamiętać, że definicja PPP odnosi się do wykonywania zadań publicznych, a w tym zakresie szczególne kompetencje leżą w gestii samorządów. To one mają obowiązek prowadzenia podstawowych usług publicznych.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI PPP

· mniejsze wydatki na gminne inwestycje, a przez to oszczędności w budżecie,

· przyspieszenie terminów budowy obiektów użyteczności publicznej i dostaw związanych z nimi usług,

· zapewnienie wyższej jakości usług publicznych,

· większa rywalizacja kapitału prywatnego w sferze dostarczania usług publicznych,

· podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy gminę i prywatnego przedsiębiorcę,

· dodatkowe perspektywy rozwoju dla prywatnych firm.

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page