top of page

Forum Liderów PPP to jedyne wydarzenie cykliczne integrujące przedstawicieli obu sektorów oraz inicjujące dialog między nimi. Celem konferencji jest  popularyzacja modelu realizacji inwestycji publicznych za pomocą formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, nawiązując do aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i omawiając najlepsze praktyki wynikające ze skutecznie zrealizowanych projektów. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego. Zobacz poprzednie edycje.

 

Zagadnienia merytoryczne FORUM LIDERÓW PPP

1. Nowelizacja ustawy o PPP: Test PPP ministra ds rozwoju regionalnego; Analiza efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przy zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP analogicznie do metod stosowanych w sektorze prywatnym; dotacje celowe dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Aspekty prawne.
2. Aspekty podatkowe PPP. Zasady dotyczące rozliczeń w zakresie podatków VAT, CIT i PIT transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; oraz Krajowy Standard Rachunkowości
3. Systemy instrumentów finansowych, które mogą ułatwić realizację projektów PPP, konsultacje BGK. Bankowalność projektów. Modelowanie finansowe. Analiza ryzyka.
 
4. Wielkie i małe inwestycje w jakość życia lokalnych społeczności. Skala potencjalnych inwestycji w formule PPP
5. Dlaczego inwestować w PPP? Analiza korzyści z realizacji projektów PPP dla sektora prywatnego
6. Analiza wyboru modelu finansowania inwestycji dla sektora publicznego: PPP kontra PZP. Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych w kontekście ustawy antykorupcyjnej. PPP z udziałem spółek samorządowych. Małe projekty samorządowe. Procedury przygotowawcze krok-po-kroku
7. Inwestycje rządowe. Prezentacja rządowych projektów, które mają być realizowane w formule PPP. Prezentacja stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju raz GDDKiA
8. Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno prywatnym? Jak uniknąć porażki? Studium przypadków, analiza zrealizowanych inwestycji i identyfikacja najlepszych praktyk. Branże: energetyczna, kolej, budownictwo, budownictwo drogowe, OZE, wod-kan. Doświadczenia zagraniczne, success stories
9. Stoliki eksperckie, indywidualne konsultacje dla uczestników

10. Identyfikacja obszarów potencjalnej implementacji modelu PPP. 

Rola modelu PPP w realizacji założeń krajowej polityki miejskiej, lokalnych strategii rozwoju i działań rewitalizacyjnych. Implementacja formuły PPP przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnych społeczności. Identyfikacja obszarów oraz wprowadzenie modelu w okolicznościach sprzeciwu i trudnych warunkach politycznych. Fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać PPP, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomocą modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku do końca. Dyskusja dotyczyć będzie wielu sektorów: energetyki (gaz, ropa), telekomunikacji, utylizacji odpadów połączonej z kogeneracją energii (biogazownie, nowoczesne składowiska odpadów), dróg płatnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. 
Eksploracja dróg rozwoju PPP, przy wykorzystaniu zestawów dostępnych zasobów w danym regionie, generujących unikalne środki będące odpowiedzią na skomplikowane zapotrzebowania infrastruktury publicznej. Analiza możliwości wykorzystania formuły PPP dla realizacji koncepcji rewitalizacji oraz zagadnienia miasto zrównoważone - smart city, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów oraz propaguje niskoemisyjną mobilność. 

11. Implementacja modelu PPP

Analiza przebiegu przykładowych projektów realizowanych w tej formule z perspektywy sektora prywatnego oraz firm consultingowych. Proces implementacji modelu, najlepsze praktyki w przygotowywaniu projektu, długofalowe negocjacje w postaci procedury otwartej lub ograniczonej, rola publicznego partnera, np. samorządu lokalnego w przygotowaniu warunków SIWZ, struktura organizacyjna, kapitałowa oraz struktura zarządzania danym przedsięwzięciem lub nowo utworzoną spółką pwik, analiza rodzajów modeli realizacyjnych w systemie formuły ppp, ustalenie modelu zrządzania, utrzymania oraz momentu przekazania powstałego majątku wspólnego przedsięwzięcia, szczegółowy biznesplan oraz wielowariantowa analiza opłacalności danego przedsięwzięcia. Konstrukcja przetargów w modelu PPP i hierarchizacja zadań w projekcie (zarządzanie projektem). Podział ryzyka w projektach oraz analiza procedur i kryteriów wyboru partnera prywatnego, czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przebieg implementacji. Modele wynagrodzenia partnera prywatnego (rozliczanie dofinansowania UE w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, opłaty za dostępność).

12. Warsztaty dla sektora publicznego przygotowane przez Instytut PPP oraz Akademię PPP- szkolenie w zakresie przygotowania istotnych elementów Projektu.

bottom of page