Forum Liderów PPP to jedyne wydarzenie cykliczne integrujące przedstawicieli obu sektorów oraz inicjujące dialog między nimi. Celem konferencji jest  popularyzacja modelu realizacji inwestycji publicznych za pomocą formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, nawiązując do aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i omawiając najlepsze praktyki wynikające ze skutecznie zrealizowanych projektów. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego. Zobacz poprzednie edycje.

 

Zagadnienia merytoryczne FORUM LIDERÓW PPP

1. Nowelizacja ustawy o PPP: Test PPP ministra ds rozwoju regionalnego; Analiza efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przy zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP analogicznie do metod stosowanych w sektorze prywatnym; dotacje celowe dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Aspekty prawne.
2. Aspekty podatkowe PPP. Zasady dotyczące rozliczeń w zakresie podatków VAT, CIT i PIT transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; oraz Krajowy Standard Rachunkowości
3. Systemy instrumentów finansowych, które mogą ułatwić realizację projektów PPP, konsultacje BGK. Bankowalność projektów. Modelowanie finansowe. Analiza ryzyka.
 
4. Wielkie i małe inwestycje w jakość życia lokalnych społeczności. Skala potencjalnych inwestycji w formule PPP
5. Dlaczego inwestować w PPP? Analiza korzyści z realizacji projektów PPP dla sektora prywatnego
6. Analiza wyboru modelu finansowania inwestycji dla sektora publicznego: PPP kontra PZP. Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych w kontekście ustawy antykorupcyjnej. PPP z udziałem spółek samorządowych. Małe projekty samorządowe. Procedury przygotowawcze krok-po-kroku
7. Inwestycje rządowe. Prezentacja rządowych projektów, które mają być realizowane w formule PPP. Prezentacja stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju raz GDDKiA
8. Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno prywatnym? Jak uniknąć porażki? Studium przypadków, analiza zrealizowanych inwestycji i identyfikacja najlepszych praktyk. Branże: energetyczna, kolej, budownictwo, budownictwo drogowe, OZE, wod-kan. Doświadczenia zagraniczne, success stories
9. Stoliki eksperckie, indywidualne konsultacje dla uczestników

10. Identyfikacja obszarów potencjalnej implementacji modelu PPP. 

Rola modelu PPP w realizacji założeń krajowej polityki miejskiej, lokalnych strategii rozwoju i działań rewitalizacyjnych. Implementacja formuły PPP przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnych społeczności. Identyfikacja obszarów oraz wprowadzenie modelu w okolicznościach sprzeciwu i trudnych warunkach politycznych. Fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać PPP, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomocą modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku do końca. Dyskusja dotyczyć będzie wielu sektorów: energetyki (gaz, ropa), telekomunikacji, utylizacji odpadów połączonej z kogeneracją energii (biogazownie, nowoczesne składowiska odpadów), dróg płatnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. 
Eksploracja dróg rozwoju PPP, przy wykorzystaniu zestawów dostępnych zasobów w danym regionie, generujących unikalne środki będące odpowiedzią na skomplikowane zapotrzebowania infrastruktury publicznej. Analiza możliwości wykorzystania formuły PPP dla realizacji koncepcji rewitalizacji oraz zagadnienia miasto zrównoważone - smart city, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów oraz propaguje niskoemisyjną mobilność. 

11. Implementacja modelu PPP

Analiza przebiegu przykładowych projektów realizowanych w tej formule z perspektywy sektora prywatnego oraz firm consultingowych. Proces implementacji modelu, najlepsze praktyki w przygotowywaniu projektu, długofalowe negocjacje w postaci procedury otwartej lub ograniczonej, rola publicznego partnera, np. samorządu lokalnego w przygotowaniu warunków SIWZ, struktura organizacyjna, kapitałowa oraz struktura zarządzania danym przedsięwzięciem lub nowo utworzoną spółką pwik, analiza rodzajów modeli realizacyjnych w systemie formuły ppp, ustalenie modelu zrządzania, utrzymania oraz momentu przekazania powstałego majątku wspólnego przedsięwzięcia, szczegółowy biznesplan oraz wielowariantowa analiza opłacalności danego przedsięwzięcia. Konstrukcja przetargów w modelu PPP i hierarchizacja zadań w projekcie (zarządzanie projektem). Podział ryzyka w projektach oraz analiza procedur i kryteriów wyboru partnera prywatnego, czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przebieg implementacji. Modele wynagrodzenia partnera prywatnego (rozliczanie dofinansowania UE w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, opłaty za dostępność).

12. Warsztaty dla sektora publicznego przygotowane przez Instytut PPP oraz Akademię PPP- szkolenie w zakresie przygotowania istotnych elementów Projektu.