top of page

8:40 Rejestracja uczestników, networking przy kawie

 

9:00 Powitanie gości, uroczyste otwarcie konferencji i wprowadzenie merytoryczne: PPP w transporcie w ujęciu globalnym 

Alina Sarnacka, Wiceprezes Centrum PPP

 

9:10 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na temat aktualnej sytuacji na polskim rynku PPP ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu drogowego

Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

09:30 Partnerstwo Publiczno- Prywatne projekty drogowe planowane do realizacji

Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

 

I BLOK TEMATYCZNY:  CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTÓW PPP W SEKTORZE TRANSPORTU 

 

9:50 Praktyczne aspekty prawne realizacji PPP w drogownictwie 

Tomasz Korczyński, Dentons

 

10:10 Punkt widzenia partnera prywatnego - doświadczenia i przyszłość w zakresie PPP w sektorze drogowym

Grzegorz Buchcic

 

10:30 Panel dyskusyjny 1. Otoczenie prawne i tempo rozwoju PPP, komunikacja sektora publicznego z prywatnym, promocja modelu i zaufanie firm prywatnych

Uczestnicy: Abdellah Benhatta Deputy CEO Egis Projects S.A., Artur Tusiński Burmistrz Podkowy Leśnej, Maciej Mosiej Członek Zarządu Interparking Polska; Łukasz Marcinkiewicz Dyrektor Zarządzający  LH Engineering 

 

Moderator: Tomasz Korczyński, Dentons

 

11:00 – 11:20 Przerwa

 

II BLOK TEMATYCZNY: STANDARDY REALIZACJI INWESTYCJI, FINANSOWANIE I DOBRE PRAKTYKI

 

11:20 Oferta współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych w odniesieniu do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, 2021-2027

Piotr Michałowski, Head of EIB Group, Europejski Bank Inwestycyjny

 

11:40 Prezentacja na temat dobrych praktyk w zakresie przeprowadzenia oceny efektywności projektów PPP w sektorze transportu 

Bartłomiej Wójcik - Wicedyrektor w PwC Advisory

 

12:00Znaczenie doradztwa technicznego przy projektach PPP i konsekwencje jego braku 

Sławomir Mniedło, Dyrektor Działu Doradztwa i Planowania Transportu AECOM

 

12:20 Raport i wyniki kontroli projektów PPP 

Elżbieta Sikorska, Doradca Ekonomiczny w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli

 

12:40 – 13:00 Przerwa 

 

13:00 Instrumenty finansowania projektów transportowych, w tym PPP. Wyszczególnienie czynników sprzyjających bankowalności projektów w sektorze transportu

Patryk Darowski, Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, sektor Budowlany, Medyczny i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

13:20 Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach transportowych: specyfika sektora oraz przykłady dobrych i złych praktyk w dotychczasowych projektach realizowanych w Polsce

Adriana Mierzwa- Bronikowska, Hogan Lovells

 

13:40 Panel dyskusyjny 2. Dyskusja na temat czynników sukcesu dla projektów PPP, uwzględniająca przyczyny niepowodzenia niektórych ostatnich projektów transportowych. 

Uczestnicy: Robert Marcinkowski Starosta Powiatu Gostyńskiego, Anna Drozdowska DS. Consulting, Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Adriana Mierzwa-Bronikowska Hogan Lovells

 

Moderator: Marzena Rytel, PwC

 

14:10 – 14:20 Przerwa

 

III BLOK TEMATYCZNY: WSPÓŁPRACA PUBLICZNO-PRYWATNA W PRAKTYCE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

14:20 Praktyczne przykłady wykorzystania modelu PPP do realizacji inwestycji w transport publiczny. Prezentacja przygotowywanego projektu tramwaju w Krakowie 

Janina Pokrywa, Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

14:40 Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów przy udziale partnera prywatnego 

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu

 

15:00 Port Gdynia: projekt budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni w kontekście PPP

Maciej Krzesiński, Dyrektor Marketingu, Port Gdynia 

 

15:20Skuteczna współpraca zamawiającego i partnera prywatnego z perspektywy doradcy 

Michał Przychoda, DZP

 

15:40 Panel dyskusyjny 3. Łączenie potencjału strony publicznej i prywatnej – jako czynnik determinujący powodzenie projektu PPP w transporcie

Uczestnicy: Janina Pokrywa Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Leszek Leśniak Dyrektor usługi Panek Carsharing, Marcin Golly Business Development Director NDI, Łukasz Wypych Investment ManagerGülermak, Marcin Podlecki PPP Manager Mota Engil Central Europe, Maciej Krzesiński Dyrektor Marketingu Port Gdynia

Moderator: Marcin Krakowiak, DZP

 

16:15 ZAKOŃCZENIE: PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Alina Sarnacka, Wiceprezes Centrum-PPP

/ PRELEGENCI

BK19072018LB__5.jpg

LILIANNA BOGUSZ

DYREKTOR DEPARTAMENTU PPP

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Lilianna Bogusz jest Dyrektorem Departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Doświadczenie w obszarze finansowania inwestycji infrastrukturalnych zdobywała pracując kilkanaście lat w jednej z największych firm doradczych, gdzie brała udział w projektach związanych z wykorzystaniem środków unijnych, środków międzynarodowych instytucji

finansowych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego (w tym łączenie środków UE i PPP). Brała udział w pracach komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich w procesie nowelizacji Ustawy o PPP w 2018r. Reprezentuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w międzynarodowych agendach odpowiedzialnych za tematykę PPP (EPEC – Europejskie Centrum Wiedzy PPP; UNECE International PPP Centre of Excellence). Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Screenshot 2019-06-17 at 19.26.03.png

MARZENA RYTEL

DYREKTOR CEE PUBLIC SECTOR AND

INFRASTRUCTURE

PwC

Marzena Rytel ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym. Doradzała wielu firmom prywatnym przy ich inwestycjach w Polsce, a także polskiemu rządowi i

samorządom. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych wymagających dużych nakładów kapitałowych z udziałem partnerów prywatnych, w szczególności z wykorzystaniem formuły PPP, w różnych sektorach, w tym w szczególności w transporcie. Obecnie doradza m.in. GDDKiA, EBI i Komisji Europejskiej. Należała do Zespołu Roboczego przy Ministerstwie Rozwoju uczestniczącego w przygotowaniu Rządowej Polityki PPP oraz doradzała przy przygotowaniu wytycznych PPP. Jest członkiem Rady polskiego oddziału International Project Finance Association (IPFA).

Studio Session-293-Edit.jpg

SŁAWOMIR MNIEDŁO

DYREKTOR DZIAŁU DORADZTWA I PLANOWANIA TRANSPORTU 

AECOM

Dyrektor Działu Doradztwa i Planowania Transportu firmy doradczej AECOM Polska Sp. z o.o.  Koordynował prace ekspertów technicznych oraz współuczestniczył w przygotowaniu licznych projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Brał udział w przygotowaniu analiz oraz projektów z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalne. Jego zespół wspierał także beneficjentów aplikujących o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w szacowaniu efektów ekonomicznych wynikających z różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych.

Screenshot 2019-06-17 at 19.36.27.png

BARTŁOMIEJ WÓJCIK

WICEDYREKTOR ZESPOŁU MODELOWANIA FINANSOWEGO

PwC

Bartłomiej Wójcik ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie biznesowym i finansowym. Doradzał krajowym i międzynarodowym podmiotom przy przeprowadzaniu analiz finansowych wykorzystywanych do celów inwestycyjnych, transakcyjnych, restrukturyzacyjnych czy też pozyskiwania finansowania.

Specjalizuje się w projektach kapitałochłonnych, głównie w sektorze szerokorozumianej energetyki i infrastruktury, w tym także projektów z wykorzystaniem formuły PPP.

GB photo square.jpg

GRZEGORZ BUCHCIC

NIEZALEŻNY EKSPERT

Grzegorz Buchcic posiada około 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania. Przez ponad 12 lat był Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu spółki Gdańsk Transport Company S.A. zarządzającej koncesyjnym odcinkiem Autostrady A1 (Gdańsk-Toruń). Projekt ten został zrealizowany w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a łączna wartości inwestycji wyniosła ponad 1,5 miliarda EUR. Wcześniej Grzegorz Buchcic przez wiele lat pracował w firmie KPMG, gdzie doradzał między innymi w zakresie oceny i realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Grzegorz Buchcic jest absolwentem programu MBA ukończonego na Cornell University w USA.

M.Krzesiński.jpg

MACIEJ KRZESIŃSKI

DYREKTOR DS. MARKETINGU I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

PORT GDYNIA

Doświadczony menadżer w zakresie kompleksowego zarządzania projektami oraz akceleracji innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej. Uczestniczył w inicjatywach wspierających sektor MSP oraz współpracował z korporacjami w ramach projektów inkubacyjnych. Tworząc powiązania kooperacyjne pomiędzy kontrahentami w branży, z powodzeniem realizował kontrakty w zakresie remontów i budowy nowych statków oraz segmentu Offshore.  W marcu br. powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakresie technologii offshore oraz portowo-logistycznych. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Sopocie. Obecnie Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą oraz Kierownik Projektu – Port Zewnętrzny Gdynia realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

0e993648a08ff9a0dc054ed0a8358cc349c7cf35

MARCIN SKWIERAWSKI

WICEPREZYDENT MIASTA SOPOTU

Absolwent socjologii i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Jest laureatem Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2001, 2002, 2003), Nagrody I Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2002) oraz Nagrody II Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2001).
Przez blisko 8 lat pracował w sopockim Urzędzie Miasta. Do jego obowiązków należało m.in. organizowanie planów inwestycyjnych miasta na lata 2014–2020 oraz Budżetu Obywatelskiego i współpraca z samorządami w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Od 2011 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Sopotu ds. kontaktów samorządowych. Powołany na funkcję wiceprezydenta Sopotu 29 grudnia 2014 roku.

Miasto Sopot zrealizowało projekt rewitalizacji dworca PKP w ramach PPP, polegający na gruntownej przebudowie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze oraz stworzenie reprezentacyjnej zabudowy, architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki miasta Sopotu. Powstał dwupoziomowy plac miejski połączony z „Monciakiem”, podziemny parking na 250 samochodów, nowy hotel, dworzec, galeria handlowa. 

Całkowita wartość projektu to ponad 70 000 000,00 zł. Wybudowała go Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.

Drugi projekt realizowanego obecnie w Sopocie w formule PPP dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej  25 budynków użyteczności publicznej w Sopocie. Jest to projekt hybrydowy, całkowita wartość projektu wynosi 37,5 mln. zł, w tym uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 9,89mln.zł.

Screenshot 2019-03-14 at 09.34.03.png

ADRIANA MIERZWA BRONIKOWSKA

RADCA PRAWNY HOGAN LOVELLS

Radca prawny, prawnik z kancelarii prawniczej Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka Partnerska) Oddział w Polsce.

Specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego. Doradzała GDDKiA przy projektach PPP obejmujących postępowania przetargowe, w tym przygotowanie projektów umów o projektowanie, finansowanie, budowę i eksploatację dwóch odcinków autostrad w Polsce. W ramach sektora transportu drogowego doradzała również MIiR w projekcie utrzymania i przebudowy sieci dróg w województwie dolnośląskim realizowany w formule PPP.

Screenshot 2019-03-14 at 09.36.21.png

TOMASZ KORCZYŃSKI

RADCA PRAWNY DENTONS

Tomasz Korczyński, counsel, adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od czterech lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

_W7C4853.jpg

JANINA POKRYWA

ZASTĘPCA DYREKTORA DS DRÓG, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH KRAKOWA

Jeden z czołowych ekspertów w zakresie skutecznej implementacji PPP w inwestycje sektora publicznego w Polsce.

Krakowiak Marcin_5106031.jpg

MARCIN KRAKOWIAK

DZP

Marcin Krakowiak jest szefem wiodącej w Polsce Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych, energetycznych, transportowych i ochrony środowiska, w zakresie których doradza zarówno po stronie inwestorów jak i wykonawców - przy strukturyzowaniu i zarządzaniu ryzykiem projektu, formułowaniu 
i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywaniu sporów. Szczególną uwagę poświęca także przedsięwzięciom współfinansowanym w ramach pomocy publicznej. Angażuje się w realizację skomplikowanych przedsięwzięć, również międzynarodowych, w tym sektorowych transakcji fuzji i przejęć oraz realizowanych w ramach szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi. Posiada także znaczne doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w Polsce.

Przychoda Michal_1576161.jpg

MICHAŁ PRZYCHODA

DZP

Michał Przychoda specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji. Brał udział w negocjacjach oraz opracowywał umowy dla podmiotów z sektorów drogowego, kolejowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, wodno-kanalizacyjnego czy gospodarki odpadami. Uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się wdrożeniem najważniejszych przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, m.in. spalarni odpadów w Poznaniu, systemu drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Sieci Szerokopasmowych Polski Wschodniej czy spalarni odpadów w Gdańsku. Obecnie doradza przy projektach PPP „Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” i „Krakowski Szybki Tramwaj”, realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Był wielokrotnie zaangażowany w rozwiązywanie sporów na tle wykonywania kontraktów infrastrukturalnych, m.in. na dostawę i utrzymanie pierwszych w Polsce pociągów dużych prędkości czy projektowanie i budowę Stadionu Śląskiego. Z racji zainteresowań naukowych, doradza spółkom z sektora infrastrukturalnego również w kwestiach korporacyjnych – reprezentuje klientów na zgromadzeniach wspólników, jest autorem szeregu umów spółki, statutów, umów sprzedaży udziałów czy regulaminów zarządu oraz rad nadzorczych. Jest również członkiem Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Alina Sarnacka.jpg

ALINA SARNACKA

WICEPREZES CENTRUM PPP

MODERATOR

Posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego, w tym 23-letnie w przygotowaniu projektów

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (udział w rynku począwszy od pierwszych projektów tego typu w Polsce od 1996 – na zlecenie Międzynarodowych

Instytucji Finansowych) na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych.

Posiada również wiedzę i doświadczenie na temat strukturyzacji finansowania dla przedsięwzięć publicznych i partnerów prywatnych. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pracy w czołowych firmach doradczych: Booz Allen Hamilton, PwC oraz EY, a także w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie jest niezależnym

ekspertem, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie dotyczącym przygotowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych, zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Jej doświadczenie obejmuje projekty

dotyczące większości sektorów użyteczności publicznej, a także budowy kompetencji oraz wsparcia przy tworzeniu struktur instytucjonalnych oraz tworzenia polityki PPP.

Aktualnie Alina Sarnacka pracuje w Polsce oraz w Egipcie.

Współautorka czterech książek o PPP oraz licznych artykułów.

bottom of page